Sáng 5-4, với đa số phiếu tán thành (468/468 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 97,5% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Quốc hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết này.

PV