Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô giúp bà con người Dao Thanh Phán, xã Hoành Mô (Quảng Ninh) làm cỏ lúa.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng cho biết: BĐBP đã làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì thực hiện pháp luật quốc gia về biên giới… BĐBP đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển KT-XH khu vực biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững mạnh. Đồng thời, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ và chính quyền biên giới thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, là lực lượng trực tiếp hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng xử lý kịp thời, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đối với các vấn đề, vụ việc liên quan đến biên giới, góp phần xây dựng biên giới ổn định, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong tổ chức thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng hơn 20 năm qua và đề nghị Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, nhận thức đầy đủ nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới là trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị…

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương có biên giới, cần chú trọng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và lợi ích quốc gia, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới…

Lê Sơn