Tuy nhiên, việc sắp xếp tiến độ cụ thể của các dự án cần có sự cân nhắc trên cơ sở đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các năm trước đây và sự cần thiết ban hành, tiến độ, chất lượng chuẩn bị dự án.

Theo Tờ trình Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 do ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày sáng 23/5, năm 2014, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét 36 dự án luật; bổ sung và điều chỉnh tiến độ của 13 dự án luật, một dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013; bổ sung sáu dự án luật và hai dự án pháp lệnh, một dự án nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần tập trung đầu tư, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, xây dựng dự thảo văn bản để bảo đảm tiến độ trình và chất lượng của dự án luật, pháp lệnh đồng thời, đề nghị Quốc hội kiên quyết không đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh những dự án chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, chưa có đầy đủ hồ sơ; không đưa ra xem xét những dự án luật, pháp lệnh dù đã có trong chương trình nhưng không bảo đảm tiến độ về thời gian trình cũng như chất lượng của dự án.

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, ngày 24/5, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội./

Theo Vietnam+