MLC được thông qua tại Hội nghị lần thứ 54 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), tổ chức vào ngày 7/2/2006, đúng lúc nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ngày càng tăng, chiếm tới 90% tổng lượng hàng hóa thương mại toàn cầu, cũng như việc cần thiết phải không ngừng nâng cao chất lượng và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của thuyền viên làm việc trên biển và tạo mọi thuận lợi cho vận tải hàng hải.

MLC được xây dựng trên cơ sở tập hợp 68 công ước về lao động hàng hải đã được ILO thông qua từ năm 1919, khi tổ chức này ra đời, và hợp nhất thành một công ước nhằm điều chỉnh thống nhất các tiêu chuẩn, hướng dẫn phù hợp với hoạt động hàng hải hiện nay và loại bỏ những quy định không còn phù hợp.

MLC quy định tiêu chuẩn về quyền và lợi ích của thủy thủ, phù hợp với Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, ký năm 1974 và sửa đổi bổ sung (SOLAS), cũng như Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn và trực ca của thuyền viên, ký năm 1978 và sửa đổi bổ sung (STCW), và Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm dầu từ tàu biển (MARPOL)...