Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đã thu trái quy định dưới bất kỳ hình thức nào đều phải trả lại học sinh và gia đình học sinh.

Trước đó, tại Công văn số 2998/BGDĐT-KTKĐCLGD ra ngày 9/5/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo nghiêm cấm việc lợi dụng kỳ thi để vận động thu góp, bắt ép học sinh học thêm trái với quy định.

Tuy nhiên, hiện nay một số cơ sở giáo dục vẫn vi phạm các quy định về dạy thêm học thêm. Mặt khác, một số nơi lợi dụng việc thu tiền học thêm hoặc dưới danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh và thông qua các hình thức thu góp khác để hỗ trợ các hội đồng coi thi gây bức xúc cho học sinh, gia đình học sinh và xã hội./.

Theo Vietnam+