Tham dự Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2013 và Ngày Đại dương thế giới Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, biển và hải đảo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhất là những quốc gia có biển. Việt Nam có diện tích vùng biển và thềm lục địa rộng hơn 1 triệu km2, với chiều dài bờ biển trên 3.260km và hơn 3.000 đảo, quần đảo lớn, nhỏ, trong đó có hai quần đảo nằm án ngữ ngoài khơi là Hoàng Sa và Trường Sa. Biển và hải đảo Việt Nam rất giàu tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng và nguồn lợi biển là yếu tố và tác nhân đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển đất nước.

Trước những tiềm năng, lợi thế to lớn của biển, đảo, Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV (khóa X) Ban chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã xác định rõ mục tiêu: “Đến năm 2020, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, đảm bảo vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu, mạnh.”

Để thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết đề ra, nhân sự kiện quan trọng này, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục khẳng định mạnh mẽ và thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc; khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và pháp luật về biển, đảo; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh-quốc phòng, giữa phát triển các vùng biển, ven biển và hải đảo với phát triển các vùng đồng bằng, đô thị. Nhà nước sẽ có chính sách đặc biệt để khuyến khích, hỗ trợ nhân dân định cư lâu dài trên đảo, ngư dân đánh bắt xa bờ, vừa phát triển kinh tế, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Vietnam+