Đưa điện về bản.
Mục tiêu của Chương trình là cấp điện cho các hộ dân nông thôn, miền núi và hải đảo, nhằm tạo động lực xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội.

Mục tiêu cung cấp điện từ lưới điện quốc gia, từ nguồn năng lượng mới và tái tạo cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, thực hiện mục tiêu đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện. Cụ thể, số xã chưa có điện được cấp điện là 17 xã; khoảng 9.890 thôn, bản được cấp điện; khoảng 1.055.000 hộ dân được cấp điện từ lưới điện quốc gia... Bên cạnh đó, Chương trình phát triển lưới điện cung cấp điện cho các trạm bơm tưới quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh/thành phố); tăng cường cấp điện cho các huyện đảo, xã đảo.

Tổng vốn đầu tư cho Chương trình khoảng 30.116 tỷ đồng. Ngoài vốn ngân sách Trung ương thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Chính phủ giao Bộ Công thương sắp xếp, cân đối các dự án thành phần, các hạng mục đưa vào đầu tư trong những dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Lan Anh