Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và củng cố kiện toàn tổ chức được các cấp Hội ở đây đặc biệt quan tâm, nên các hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội hàng năm đều hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; tổ chức Hội luôn đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ hội viên xuất sắc, CCB gương mẫu, gia đình CCB văn hoá năm sau cao hơn năm trước; đời sống hội viên phần đông từ nghèo đói nay đã có cuộc sống ổn định, mức sống khá, giàu tăng lên gần 50%. Nhờ tính cần cù chịu khó, tinh thần tương thân tương ái đoàn kết giúp nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nên hiện nay đã có hơn 250 gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo; từ chi hội đến cơ sở hội đều xây dựng được quỹ đồng đội với số dư 300 triệu đồng; có hội đã tự vận động đóng góp trên 50 triệu đồng mua sắm trang phục, lễ phục phục vụ CCB qua đời.

Trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội ở địa phương, Hội CCB huyện Hoài Ân cũng có nhiều điểm nổi bật, các cấp hội luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, gương mẫu trong các phong trào cách mạng, kiên trì vận động nhân dân tham gia bảo vệ và chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, lệch lạc, quan liêu, tham nhũng và âm mưu diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đồng thời đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giáo dục cảm hoá hàng nghìn thanh, thiếu niên chậm tiến và hàng trăm vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Võ Gặp