Tại cuộc họp báo, Thanh tra Chính phủ cho biết, quý II/2012, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 6 kết luận thanh tra và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đối với 6 kết luận thanh tra. Trong đó, 4 kết luận ban hành trong quý I/2012 và 2 kết luận trong quý II/2012. Cụ thể, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Hóa chất; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội; thanh tra việc quản lý vốn, tài sản tại Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam; thanh tra công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất, quản lý tại Kiên Giang; thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị tại Vĩnh Phúc; thanh tra việc chấp hành pháp luật thanh tra, giải quyết, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Bến Tre. Qua 6 cuộc thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.503 tỷ đồng, 48 ha đất; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 1.978 tỷ đồng và 155 ha đất.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành thanh tra 6.029 cuộc, ban hành kết luận 1.933 cuộc. Tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra đã kết luận phát hiện sai phạm về kinh tế 2.981 tỷ đồng, 1.407 ha đất; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 2.026 tỷ đồng, 1.243 ha đất. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 956 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 425 tập thể, 697 các nhân, chuyển cơ quan điều tra 22 vụ, 35 người.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 333.032 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện 168.267 tổ chức, cá nhân có sai phạm; kiến nghị thu hồi 132 tỷ đồng, đã ban hành 134.520 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 258 tỷ đồng (đã thu 215 tỷ đồng).

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trong quý II/2012 có diễn biến phức tạp. Từ cuối tháng 02/2012 đến hết tháng 5/2012, tình hình khiếu nại đông người vượt cấp có phần gia tăng về số lượt người, số đoàn đông người và tính chất mức độ gay gắt hơn, phức tạp hơn. Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 5.777 lượt người, 162 đoàn đông người đến trình bày 1.563 vụ việc. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2012, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp 137.204 lượt công dân, đến trình bày 101.616 vụ việc, trong đó có 1.208 lượt đoàn đông người.

Về xử lý đơn thư, Thanh tra Chính phủ đã xử lý gần 3.723 đơn thư trong tổng số 3.836 đơn đã tiếp nhận (giảm 33,2% so với cùng kỳ năm 2011). Qua phân loại cho thấy, 1.417 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong 6 tháng đầu năm 2012, các bộ ngành, địa phương cũng đã tiếp nhận hơn 47.800 đơn thư, qua phân loại có gần 30.000 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết.

Về giải quyết khiếu nại tố cáo, trong quý II/2012, Thanh tra Chính phủ đã kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ 10 vụ việc; đang tiến hành kiểm tra xác minh 11 vụ việc, còn lại 9 vụ việc chuẩn bị triển khai. Trong 6 tháng đầu năm 2012, các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết 5.788 vụ việc khiếu nại tố cáo, đạt 60,31%. Thông qua công tác giải quyết 21.259/29.827 vụ việc khiếu nại tố cáo. Qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 41,4 tỷ đồng, 299 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 558 người, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 152 người, chuyển cơ quan điều tra 15 vụ, 17 người.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, trong quý II/2012, ngành Thanh tra đã tiếp tục cùng các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức, tập trung tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XI); tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Về kê khai tài sản thu nhập, đến thời điểm hiện nay, có 28 bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, 2 Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty 91 hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2011.

Thanh tra Chính phủ hoàn thành việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 6 đơn vị như: Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị; Tổng Công ty Lương thực Miền Nam; Tổng Công ty Cà phê; Tổng Cục thuế; Bảo hiểm xã hội Việt Nam... Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ngân hàng Thế giới điều tra xã hội học về tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng tại 5 bộ, ngành và 10 địa phương...

Trong quý III/2012, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, có tính khả thi cao; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, nhất là trong các lĩnh vực được dư luận xã hội đang quan tâm; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và xử lý sau thanh tra; tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài và giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh, nhất là các điểm nóng; đồng thời, tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt các kế hoạch về thực thi Công ước chống tham nhũng của Liên hợp quốc.../.

Chí Đức