Lời nói đầu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ IV đã tiến hành từ ngày 12đến ngày 14 tháng 12 năm 2007. Đại hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị ( khoá IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới" và Pháp lệnh CCB Việt Nam được Chủ tịch nước công bố ngày 18/10/2005, đã kiểm điểm, đánh giá các mặt hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ III (2003-2007), rút ra những bài học thiết thực; thảo luận quyết định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2007-2012. Để giúp cho cán bộ các cấp Hội nghiên cứu, học tập quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB biên soạn "Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu Nghị quyết Đại hội IV Hội CCB Việt Nam". Trong quá trình nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội IV cần nắm vững mục đích, yêu cầu sau đây: - Thống nhất sự đánh giá của Đại hội về các mặt hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2003-2007. Từ đó, các cấp Hội, cán bộ, hội viên liên hệ tình hình của đơn vị mình, đánh giá đúng thành tích, ưu điểm, đồng thời thấy rõ những tồn tại, yếu kém, rút ra những bài học cần thiết. * - Nhận rõ phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2007-2012; nắm vững nội dung, mục tiêu, yêu cầu của từng nhiệm vụ, trao đổi để có các biện pháp tích cực, khả thi, có chương trình hành động cụ thể, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. ** Phần thứ nhất Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III* Kết quả hoạt động Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biếnphức tạp, đất nước ta trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang không ngừng phát triển nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, toàn Hội đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoạt động đạt được nhiều thành tích quan trọng, thiết thực. Nổi bật trên các mặt chủ yếu: thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, giúp nhau nâng cao đời sống thu được nhiều kết quả có ý nghĩa thiết thực, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội III đề ra; góp phần tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia có hiệu quả vào hoạt động đối ngoại nhân dân. Hội đã tập hợp được đa số CCB và CQN, xây dựng tổ chức có bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng. Hội tiếp tục xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí, quyền lợi của CCB, thành viên của MTTQ Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở như Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã đánh giá. Khi nghiên cứu quán triệt đánh giá tổng quát trên đây, cần đi sâu làm nổi bật những kết quả cụ thể sau đây: *1. Hội đã tăng cường vận động CCB đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nhất là ở cơ sở. ** - Các cấp Hội thường xuyên coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, động viên giáo dục cán bộ, hội viên giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", nâng cao phẩm chất cách mạng và trình độ mọi mặt để làm tròn nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Một số kết quả nổi bật: - Trong nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, các cấp Hội thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, hội viên kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng. Hội kịp thời chỉ đạo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên giữ vững vai trò, vị trí của Hội, chủ động ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động, những hoạt động chống Đảng, chống chế độ. - Trong dịp Đại hội Đảng các cấp và Đại hội X của Đảng, cán bộ, hội viên đã đề cao trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng vào dự thảo các văn kiện Đại hội; thu thập phản ánh ý kiến, nguyện vọng của CCB và các tầng lớp nhân dân với các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc ra các Nghị quyết, quyết định, chính sách… hợp với lòng dân. - CCB là lực lượng quan trọng trong bộ máy Đảng, chính quyền ở cơ sở: trên 5 vạn hội viên được bầu vào cấp uỷ Đảng các cấp và gần 7 vạn hội viên tham gia công tác chính quyền và đoàn thể các cấp. Đây là lực lượng hiện đang trực tiếp góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở . - CCB ở cơ sở, xã, phường là lực lượng tích cực tham gia có hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chống tham nhũng, khắc phục những biểu hiện tiêu cực; luôn phát huy vai trò gương mẫu giải quyết hoà giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giải quyết các điểm nóng về trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Đặc biệt, trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Nhà nước và chế độ ta, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các lực lượng trực tiếp tham gia vận động quần chúng, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về chủ trương, biện pháp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp. ở một số tỉnh Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ; Hội đã tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn chương trình hành động cụ thể cho CCB nhằm thực hiện các chủ trương của cấp uỷ, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống các hoạt động của các thế lực thù địch, được chính quyền đánh giá cao. - Phối hợp chặt chẽ với ngành quân sự, công an góp phần tăng cường an ninh, quốc phòng ở cơ sở; tuyên truyền thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia giáo dục quốc phòng, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên; tham gia các cuộc diễn tập quân sự ở địa phương, tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh ở biên giới, vùng biển..v…v. 2. Động viên CCB nêu cao ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, xoá đói giảm nghèo nhanh, giúp nhau nâng cao đời sống; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở các địa phương. ** - CCB ở nhiều nơi là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phong trào xoá đói giảm nghèo. Đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm kinh tế xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống. - Các cấp Hội đã khai thác được gần 6.700 tỷ đồng từ các nguồn vốn cho CCB vay để phát triển sản xuất; tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi ngành nghề cho 27 vạn cán bộ, hội viên; tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động; xoá được 34.000 nhà CCB dột nát. Đời sống đa số hội viên được nâng cao, đến nay cơ bản không còn hộ CCB đói, hộ CCB nghèo còn gần 9%, vùng miền núi, vùng khó khăn còn 14-15%, gần 50% CCB có mức sống khá trở lên. - Các doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã do CCB làm chủ có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đã có gần 2.500 doanh nghiệp CCB thu hút gần 10 vạn lao động, gần 3 vạn CCB là chủ trang trại thu hút gần 20 vạn lao động. - Hoạt động tình nghĩa trong Hội ngày càng được mở rộng với hình thức phong phú. Hầu hết cơ sở Hội, chi Hội có quỹ đề giúp nhau phát triển sản xuất và chăm sóc nhaukhi gặp hoạn nạn, ốm đau… như Quỹ tấm lòng vàng, Kho thóc CCB…v…v. Gần 10 vạn CCB qua đời được các cấp Hội tổ chức tang lễ chu đáo. Nhiều CCB liên tục hàng chục năm không quản ngại khó khăn, vất vả tìm kiếm hàng ngàn hài cốt đồng đội cho thân nhân đồng chí mình. - Hội còn thường xuyên thu thập nguyện vọng chính đáng của CCB, phối hợp với các cơ quan chức năng để đề nghị với Đảng, Nhà nước từng bước điều chỉnh các chính sách phù hợp như chính sách đối với CCB nhiễm chất độc màu da cam, điều chỉnh lương hưu…. Hiện nay có trên 25 vạn CCB tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã được UBND các tỉnh, thành cấp thẻ bảo hiểm y tế. - Văn phòng trợ giúp pháp lý cho CCB được thành lập ở Trung ương Hội đã phối hợp với Báo CCB hướng dẫn, giúp đỡ giải quyết có hiệu quả hàng trăm vụ việc CCB bị xử lý oan sai, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB. - Phát huy tiềm năng và kinh nghiệm, CCB đã tham gia tích cực, có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội - văn hoá ở địa phương. Cán bộ, hội viên tham gia hoà giải trên 50 ngàn vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để giữ gìn tình làng, nghĩa xóm. Hội đã vận động 3.500 hội viên và con em CCB cai nghiện ma tuý, nhiều nơi CCB được chính quyền đánh giá là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Hội viên đã đóng góp 107 tỷ đồng vào các quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Quỹ vì người nghèo", "Quỹ khuyến học", "Quỹ ủng hộ người nhiễm chất độc da cam".v..v.. - Trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" hàng năm, trung bình có 90-95% gia đình CCB đạt tiêu chuẩn "gia đình văn hoá". 3. Vận động CCB tích cực góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. - Hội đã giáo dục anh chị em CCB nhận thức sâu sắc đây là một nội dung trong chiến lược xây dựng con người mới, người chủ tương lai của đất nước, phù hợp với mục đích của Hội, là trách nhiệm và tình cảm của CCB đối với thế hệ trẻ. - Các cấp Hội đã chủ động xây dựng mối quan hệ với các cán bộ đoàn. Hàng năm có kế hoạch và chương trình phối hợp hoạt động giữa tổ chức Hội với Đoàn thanh niên cùng cấp, thu hút hàng chục triệu thanh, thiếu niên tham gia. - Chương trình giáo dục truyền thống được lồng ghép với các cuộc vận động của Đoàn và các phong trào ở địa phương, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng như: kể về gương tốt, người thật việc thật, tổ chức toạ đàm, nghe thanh niên nói và nói với thanh niên, tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao, hành quân về cội nguồn…v…v, đã góp phần giúp thanh, thiếu niên hiểu đúng lịch sử, trân trọng với công lao của cha anh, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu CNXH cho thế hệ trẻ. - Hội còn tích cực phối hợp với Đoàn làm tham mưu cho cấp uỷ Đảng trong việc chỉ đạo xây dựng, củng cố chi đoàn ở cơ sở, phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn, giới thiệu để kết nạp vào Đảng. - Về phần mình, Hội không ngừng động viên anh chị em CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", bằng sự gương mẫu của mình giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hoá để CCB và gia đình CCB luôn luôn là niềm tin yêu của thế hệ trẻ. 4. Hội đã tham gia có hiệu quả vào hoạt động đối ngoại nhân dân - Hội tăng cường, mở rộng quan hệ với CCB các nước láng giềng, bạn bề truyền thống như Lào, Cam-pu-chia, Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Angiêri…, tích cực trao đổi kinh nghiệm hoạt động với CCB Lào, Cam-pu-chia. - Mở rộng quan hệ với Liên đoàn CCB thế giới, nơi tập họp hàng trăm tổ chức CCB, trong đó có những nước từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam như Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, úc, Niu-di-lân. - Với tư cách thành viên của Liên đoàn CCB thế giới, thành viên của Uỷ ban Thường trực CCB Châu á - Thái Bình Dương, chủ tịch Hiệp Hội CCB ASEAN nhiệm kỳ 2003-2005, Hội đã bày tỏ quan điểm của Việt Nam và đóng góp nhiều sáng kiến được các tổ chức này nhất trí, ủng hộ, nhất là về những vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch lợi dụng chống phá ta. - Thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, Hội đã vận động một số tổ chức CCB tiến bộ đóng góp tài chính xây dựng Làng Hữu Nghị - nơi nuôi dưỡng, chữa trị cho CCB, con em CCB bị nhiễm chất độc da cam/dioxin hoạt động có hiệu quả. 5. Phối hợp với các tổ chức, các ngành chức năng tập hợp, bồi dưỡng, động viên CQN phát huy vai trò và tiềm năng của mình, thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở - Hội tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền và chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên, cơ quan quân sự, các ngành chức năng cùng cấp vận động, tập hợp gần 1 triệu CQN tự nguyện sinh hoạt tại cơ sở bằng hình thức tự lập, tự quản theo sở thích và nguyện vọng như các câu lạc bộ văn hoá, Hội ngành nghề, ban liên lạc đồng ngũ… Các hình thức tổ chức này đã tập hợp CQN ở 70% tổng số xã, phường trong cả nước nhằm động viên CQN tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong nhiệm vụ mới. - Các cấp Hội đã tích cực giúp đỡ anh chị em CQN phát huy vai trò tích cực xây dựng cuộc sống mới ở xã, phường, thôn, bản, đáp ứng một số yêu cầu cơ bản về thông tin chính sách, thời sự và thông báo cho anh chị em những chủ trương của Hội, giúp nhau trong mọi hoạt động. 6. Hội có bước phát triển mới về tổ chức, chăm lo công tác chính trị, tư tưởng, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. - Đã phát triển thêm 2.702 tổ chức cơ sở Hội, đưa tổng số cơ sở Hội lên 15.826, cơ bản xoá hết tình hình ở thôn bản có CCB mà chưa có tổ chức Hội. Tổ chức Hội trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học phát triển mạnh; đến nay đã có gần 5000 tổ chức cơ sở, trong đó có 24 bộ, ngành ở Trung ương. - Đã phát triển thêm 640.441 hội viên, đưa tổng số hội viên lên 2.217.544 người, trong đó có gần 3 vạn hạ sĩ quan, chiến sĩ hết hạn nghĩa vụ quân sự tại ngũ đủ điều kiện đã gia nhập Hội và trên 12 vạn hội viên là CCB ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học. - Công tác chính trị, tư tưởng được tiến hành thường xuyên, kịp thời định hướng tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" được phát triển liên tục, rộng khắp trong toàn Hội, thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành mọi nhiệm vụ của Hội. - Tình hình chính trị, tư tưởng ổn định. Tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi trước những thắng lợi trong công cuộc đổi mới đang đưa đất nước phát triển trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên, tâm trạng chung còn lo lắng, băn khoăn về giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững chế độ XHCN do nạn tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn hiệu quả; một số ít CCB còn biểu hiện công thần, bảo thủ, phát ngôn thiếu xây dựng, hành động thiếu gương mẫu, cá biệt còn vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín CCB và Hội CCB. - Đội ngũ cán bộ Hội các cấp được kiện toàn và phát triển, hiện có trên 22 vạn cán bộ. Hầu hết cán bộ từ chi Hội đến Trung ương được học tập các Nghị quyết của Đảng, được bồi dưỡng năng lực hoạt động. Hệ thống cán bộ kiểm tra từ Trung ương đến cơ sở được kiện toàn. Vai trò lãnh đạo của các cấp Hội với công tác kiểm tra được tăng cường, đưa công tác kiểm tra đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả. - Phương thức hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới. Ban chấp hành các cấp đều có quy chế làm việc, có chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ. Mọi hoạt động của các cấp Hội đều hướng về cơ sở, đi sâu vào từng vùng, miền, từng đối tượng CCB. Nhiều cấp Hội chú trọng tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong mọi hoạt động, tăng cường quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể bạn và cơ quan Đảng, chính quyền địa phương nhằm nâng cao chất lượng công tác. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ III 1. Hội CCB là một tổ chức chính trị - xã hội; hoạt động toàn diện nhưng phải nắm vững nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Cựu chiến binh cần tích cực học tập để nâng cao quan điểm lập trường, trình độ lý luận, tiếp cận với sự phát triển mới của xã hội, có thái độ đúng đắn, có phương pháp thích hợp, góp sức với Đảng khắc phục những mặt yếu kém tồn tại nhằm xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 2. Để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với thực tiễn, sát cơ sở, sát từng đối tượng CCB, từng vùng miền, lấy chất lượng hiệu quả làm mục tiêu; đề cao tính vận động thuyết phục. 3. Động viên CCB thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời phải thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của CCB. 4. Để xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh và hoàn thành các nhiệm vụ, cán bộ Hội các cấp, nhất là cán bộ chủ trì phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức nêu cao vai trò gương mẫu, năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công tác Hội. 5. Hội tuân thủ nguyên tắc hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chủ động tham mưu cho cấp uỷ đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền, với các ban ngành, đoàn thể liên quan để hoạt động. Phần thứ hai Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2007-2012 - Trong những năm tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạo. Hoà bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang,xung đột dân tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn còn xẩy ra ở nhiều nơi. - Tình hình khu vực phát triển năng động nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, khó lường. - Đại hội Đảng lần thứ X biểu thị quyết tâm của Đảng ta trong những năm tới là “nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. - Đảng phát động cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, trong hệ thống chính trị. - Nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới và trở thành uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc đã tạo ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra những thách thức gay gắt. Các sự kiện trên có tác động đến nhận thức tư tưởng, đời sống của CCB, đến xây dựng và hoạt động của Hội. - Đại hội Đảng lần thứ X dã xác định đối với CCB: “Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN; động viên CCB giúp nhau cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh”. Nội dung trên là định hướng, là yêu cầu đối với hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới. I- Phương hướng nhiệm vụ chung: Đoàn kết vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, phát huy tiềm năng đa dạng của CCB, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng lần thứ X. Nâng cao chất lượng tổ chức Hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đoàn thể chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân. II – Những nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chính ** Nhiệm vụ thứ nhất: Đoàn kết, vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 1) Những căn cứ để đề ra nhiệm vụ trên: Xuất phát từ vai trò, tính chất, mục đích của Hội đã được nêu trong các Nghị quyết của Đảng và ghi trong Điều lệ Hội: - Đại hội toàn quốc lần thứ X xác định: “Đối với CCB, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN…”. - Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, tại nhiệm vụ thứ hai có ghi rõ: Động viên CCB tích cực học tập, phát huy tiềm năng, kinh nghiệm của mình cùng các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng an ninh. - Xuất phát từ Điều lệ của Hội (được Đại hội toàn quốc lần thứ IV thông qua. Điều 1 ghi rõ: Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. - Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN là nhiệm vụ hàng đầu của Hội. Để xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của chính quyền và của nhân dân trước hết phải làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. 2) Nội dung và biện pháp thực hiện a) Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. + Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội, nhằm làm cho đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngày càng phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân. + CCB tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN trước hết phải bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng. + Để bảo vệ Đảng phải tích cực đấu tranh chống những quan điểm sai trái với đường lối của Đảng, chống các hoạt động gây chia rẽ, bè phái làm suy yếu Đảng. + Luôn luôn đề cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là đường lối chiến lược của Đảng, là động lực chủ yếu và là nguồn sức mạnh, là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có CCB. Biện pháp thực hiện Mỗi hội viên và tổ chức Hội, nhất là ở cơ sở phải: + Tự mình gương mẫu và tuyên truyền vận động CCB, CQN và gia đình thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đấu tranh phê phán các luận điệu xuyên tạc và các hành vi sai trái. + Tổ chức Hội thường xuyên thu thập ý kiến, nguyện vọng của CCB, của nhân dân, đóng góp ý kiến với cấp uỷ Đảng, chính quyền về xây dựng và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước ở địa bàn dân cư và cơ quan đơn vị công tác. + Động viên CCB, nhất là anh chị em đang trực tiếp làm công tác Đảng, chính quyền, gương mẫu thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp. + Thông qua đảng viên là hội viên giới thiệu với cấp uỷ Đảng xem xét kết nạp những CCB, CQN có đủ tiêu chuẩn và điều kiện vào Đảng. + Tham gia tích cực chống quan liêu, tham nhũng để góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, đồng thời đấu tranh với những ý đồ xấu lợi dụng chống tham nhũng để gây rối, gây mất đoàn kết nội bộ và ổn định xã hội. + Khi phát hiện những dấu hiệu vi phạm quyền dân chủ, tham nhũng, hối lộ… tổ chức Hội kịp thời báo cáo, kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng cấp kiểm tra, ngăn ngừa, xử lý đồng thời báo cáo lên Hội cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. + Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với MTTQVN và các đoàn thể tham gia giám sát việc thực hiện những nội dung của “Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”. + Tích cực tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tham gia giải quyết các “điểm nóng”, các vụ khiếu kiện đông người, theo sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. + Tổ chức Hội và hội viên ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, doanh nghiệp, trường học tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chủ trương cải cách hành chính, về hoạch định chính sách kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và làm nòng cốt xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. b) Tích cực tham gia đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của địch, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở cơ sở. Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ để can thiệp vào công việc nội bộ nước ta, nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chúng đang sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trước tình hình đó, các cấp Hội và hội viên cần nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, kịp thời xử lý những tình huống phức tạp có thể xảy ra; đề phòng nguy cơ “tự diễn biến hoà bình” từ trong nội bộ. Biện pháp thực hiện + Các cấp Hội cần giáo dục cán bộ, hội viên nâng cao cảnh giác cách mạng, làm tốt công tác thông tin, thông báo tình hình kịp thời để CCB nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của địch, khắc phục mơ hồ, mất cảnh giác, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. + Chủ động quan hệ chặt chẽ với các cơ quan quân sự, công an để nắm chắc tình hình hoạt động của các thế lực thù địch ở từng vùng, từng địa bàn trọng điểm. + Tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương về những chủ trương, biện pháp xử lý kịp thời những vụ việc xảy ra và thông báo, phổ biến cho anh chị em CCB làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của địch. + Cổ vũ mạnh mẽ các nhân tố tích cực, tạo ra môi trường, nếp sống lành mạnh, có văn hoá, lấy cái tốt, cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, cái xấu ở địa bàn dân cư. + Phối hợp với các ngành, các cơ quan liên quan, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ vận động quần chúng cho CCB. Cử cán bộ, hội viên có kiến thức nhất định về tôn giáo, về dân tộc, biết tiếng dân tộc, nắm vững chính sách của Đảng, Nhà nước để làm công tác vận động quần chúng có hiệu quả. + Phối hợp với công an, quân đội, tuyên truyền ý thức quốc phòng trong nhân dân, tham gia củng cố, huấn luyện dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tăng cường quốc phòng và an ninh ở cơ sở; ngăn ngừa và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nhiệm vụ thứ hai: ***Tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm giảm nghèo nhanh và bền vững, giúp nhau nâng cao đời sống, thi đua làm giàu hợp pháp; tham gia các chư phát triển kinh tế ở địa phương. ***1) Những căn cứ đề ra nhiệm vụ trên. *** - Nghị quyết của Đại hội Đảng X chỉ rõ: “Chúng ta chủ trương kết hợp chặt chẽ, hợp lý các mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, từng địa phương…; khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách xoá đói giảm nghèo, thực hiện tốt hơn công bằng xã hội - Căn cứ quan điểm của Đảng về CCB: “Đảng, Nhà nước, xã hội động viên CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tương thân, tương ái để giúp nhau cải thiện và nâng cao đời sống; đồng thời quan tâm chăm lo đến đời sống và các quyền lợi hợp pháp của CCB. - Ban chấp hành TW Hội CCB Việt Nam đã ra Nghị quyết chuyên đề về chăm lo đời sống hội viên và tổ chức vận động CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đã xác định: “Chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp và tổ chức động viên CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương” là một trong những mục đích, chức năng cơ bản của Hội. - Điều lệ Hội CCB Việt Nam tại Điều 3 đã chỉ rõ Hội CCB các cấp tổ chức chăm lo giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tổ chức hoạt động tình nghĩa để CCB tương trợ nhau trong cuộc sống. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của địa phương. - Thực hiện nhiệm vụ trên, trong những năm qua các cấp Hội đã tổ chức động viên, đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện tốt phong trào CCB nêu cao ý chí nghị lực, vượt lên chính mình, giúp nhau làm kinh tế, làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế, xã hội; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào đồng chí khó khăn hoạn nạn. ***2) Nội dung của nhiệm vụ *** Nhiệm vụ trên bao gồm 2 nội dung chủ yếu: **Một là, **tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm giảm nghèo nhanh và bền vững, giúp nhau nâng cao đời sống, thi đua làm giàu hợp pháp. - Nghị quyết chuyên đề “Về chăm lo đời sống hội viên và tổ chức động viên CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương” (BCH TW Hội CCB khoá II – tháng 7 năm 1999) đã xác định mục tiêu cơ bản và lâu dài của Hội cần ra sức phấn đấu là: + Hầu hết CCB còn khả năng lao động đều có việc làm. + Đời sống vật chất, tinh thần của hầu hết cán bộ hội viên và CCB đều đạt mức sống trung bình trở lên của nhân dân trên địa bàn. + Tiềm năng đa dạng của CCB được phát huy tốt vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng. - Xuất phát từ thực hiện hiện nay, Đại hội IV Hội CCB Việt Nam xác định: + Tập trung chỉ đạo xoá nghèo cho CCB ở các vùng còn nghèo, nhất là vùng miền núi, vùng dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa. Các vùng miền xác định tỷ lệ hợp lý để phấn đấu, mục tiêu chung là phải xoá nghèo. Toàn Hội phấn đấu tỉ lệ hộ nghèo bình quân dưới 3%, cơ bản xoá xong nhà dột nát cho hội viên. + Đối với CCB là chủ doanh nghiệp, chủ hợp tác xã, chủ trang trại phấn đấu vươn lên nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường nội địa và quốc tế. Tham gia hoạt động từ thiện, trước hết là giúp đỡ CCB nghèo. + Đối với CCB, CQN sinh sống ở nước ngoài, Hội cần tăng cường quan hệ, giúp đỡ định hướng hoạt động, phù hợp với điều kiện của anh em và luật pháp của nước chủ nhà. Động viên anh em hướng về Tổ quốc, tham gia xây dựng đất nước và giúp đỡ CCB còn khó khăn. Để thực hiện mục tiêu trên, cần những giải pháp cơ bản sau: - Các cấp Hội cần bám sát chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, khai thác các nguồn vốn của Nhà nước, huy động vốn trong nội bộ CCB; tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước chuyển nhanh lao động nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp và dịch vụ, phát triển làng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hoá lớn trong nông nghiệp, có chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường. - Tiếp tục động viên, hướng dẫn CCB thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của các hộ làm nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá ngành nghề; phát triển mạnh thủ công nghiệp, tiểu công nghiệp và dịch vụ, nhất là các ngành nghề truyền thống ở địa phương, tạo nên sự phân công lao động mới trong từng gia đình CCB, khuyến khích các hộ CCB có điều kiện phát triển kinh tế trang trại theo quy mô nhỏ và vừa. - Đối với CCB là chủ doanh nghiệp, chủ hợp tác xã, chủ trang trại, Hội khuyến khích và tạo điều kiện giúp đỡ để phát triển các hình thức Hiệp hội, câu lạc bộ, ban liên lạc các doanh nghiệp CCB… để giúp nhau sản xuất kinh doanh. *Hai là: Tổ chức vận động CCB tích cực tham gia các chương trình kinh tế -xã hội ở địa phương. - Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ, đề nghị với chính quyền địa phương tạo điều kiện để CCB tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương. - Tích cực tham gia các phong trào của địa phương, nhiều Hội CCB đã xây dựng các công trình mang tên CCB như “Cầu CCB”, “Đoạn đường CCB”, “Lớp học CCB”… - Tuyên truyền vận động nhân dân và CCB tham gia có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng “Làng văn hoá”, “Gia đình văn hoá”…. Vận động nhân dân và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các đoàn thể, tham gia bảo vệ chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng. - Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa ở các cấp, giúp nhau khi ốm đau, gặp hoạn nạn, thiên tai, khi qua đời; đi tìm hài cốt phần mộ liệt sĩ cho thân nhân đồng chí mình. Nhiệm vụ thứ ba: ***Động viên CCB tham gia các cuộc vận động, các phong trào xây dựng đời sống văn hoá, xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị. 1) Những căn cứ đề ra nhiệm vụ trên - Nắm vững quan điểm Đại hội lần thứ X của Đảng: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển văn hoá; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội… sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. - Nghị quyết số 09 ngày 8 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ nhiệm vụ của Hội CCB là: Động viên CCB tích cực học tập, phát huy tiềm năng kinh nghiệm của mình cùng các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng, an ninh. - Trong những năm qua Hội đã động viên CCB tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở có hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển văn hoá xã hội ở địa phương. Trong cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” hàng năm trung bình có 90-95% gia đình CCB đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hoá”. ***2) Nội dung nhiệm vụ *** - Các cấp Hội cần động viên CCB tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò gương mẫu của mình tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá theo chủ trương của cấp uỷ, chính quyền địa phương. - Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. - Tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường, lối sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư. - Tích cực vận động giúp đỡ chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với nhiều hình thức đa dạng thích hợp. - Vận động CCB hoạt động trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, nghệ thuật… phát huy tiềm năng, tri thức đóng góp vào phát triển văn hoá, xã hội của đất nước, của địa phương. ***3) Giải pháp: *** - Các cấp Hội bám sát các chương trình văn hoá, xã hội phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình đề ra. - Hội viên phát huy vai trò gương mẫu của mình trong việc thực hiện các phong trào, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. - Đưa nội dung xây dựng gia đình văn hoá vào việc xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, phấn đấu hàng năm đạt từ 90-95% gia đình CCB đủ tiêu chuẩn “gia đình văn hoá” tham gia xây dựng khu dân cư văn hoá, làng văn hoá. - Gương mẫu tham gia chủ trương phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phấn đấu không còn CCB nghiện hút ma tuý, con em CCB nghiện hút ma tuý. Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS. - Các cấp Hội cần tăng cường hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi CCB khi ốm đau, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, tang lễ khi CCB qua đời. - Tuyên truyền vận động nhân dân và CCB tham gia có hiệu quả phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, tham gia “xây dựng nhà tình nghĩa”, “nhà đại đoàn kết”, “đi tìm đồng đội”, giúp đỡ gia đình CCB bị nhiễm chất độc màu da cam, anh chị em thương binh và gia đình liệt sĩ. ***Nhiệm vụ thứ tư: Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác, tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. 1) Những căn cứ đề ra nhiệm vụ trên: - Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng tín nhiệm giao cho Hội, thể hiện sự tin cậy của Đảng đối với CCB là “góp phần giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ”. - CCB mang bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đã được rèn luyện thử thách trong chiến tranh cách mạng và trong thực tiễn cuộc sống, đã kinh qua công tác lãnh đạo, giáo dục, quản lý chiến sĩ trẻ, có uy tín trong xã hội, khi trở về đời thường có đủ điều kiện, khả năng và bằng sự gương mẫu của mình giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hoá mới, góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí lực lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. - Hội CCB Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này là vì sự tồn tại và phát triển của đất nước, của chế độ XHCN, vì sự tiến bộ và phát triển của tuổi trẻ, cũng là điều mong ước của các thế hệ CCB, những người đã từng hy sinh cả cuộc đời cho tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 2) Nội dung của nhiệm vụ a) Tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu niên. - Bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tuyên truyền giáo dục thanh, thiếu niên hiểu đúng, trân trọng những truyền thống của đất nước, của địa phương và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các thời kỳ đấu tranh và giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc. - Bằng nhiều hình thức sinh động như: kể chuyện truyền thống, nêu gương người tốt, người thật, việc thật, toạ đàm, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hành quân về cuội nguồn, phù hợp tâm lý, nhu cầu hiểu biết của lớp trẻ để tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên. - Thường xuyên phối hợp, giúp đỡ đoàn thanh niên giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia phát hiện, bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến tiêu biểu ở địa phương, đây là những di sản quý báu giáo dục truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ. - Động viên cổ vũ thanh, thiếu niên thực hiện tốt các chương trình của Đoàn về phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương, thực hiện các phong trào do Đoàn phát động. - Vận động thanh, thiếu niên thực hiện chủ trương “xây dựng xã hội học tập”, chống tiêu cực trong học đường, thực hiện tốt phong trào thanh niên lập nghiệp do Đoàn phát động. - Phối hợp với Đoàn thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông. - Động viên lớp trẻ tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” thông qua đó vừa bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm, vừa xây dựng tình cảm lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước. - Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao vui chơi giải trí lành mạnh đáp ứng yêu cầu tuổi trẻ ở cơ sở. b) Cùng với Đoàn giáo dục nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho thanh niên, góp phần thúc đẩy phong trào “tuổi trẻ giữ nước” do Đoàn phát động. - Thường xuyên giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, hiểu rõ âm mưu “diễn biến hoà bình”, đấu tranh chống những thủ đoạn, hành động của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Tại các vùng trọng điểm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ CCB cần quan tâm giúp đỡ, nâng cao trình độ hiểu biết của lớp trẻ, chống các hoạt động tuyên truyền trái pháp luật. - Cùng với Đoàn thanh niên, trường học, cơ quan quân sự địa phương, động viên thanh niên, học sinh tích cực tham gia thực hiện tốt chương trình giáo dục quốc phòng, tập luyện quân sự, động viên thanh thiếu niên gia nhập dân quân tự vệ ở cơ sở. - Tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên, động viên thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương, phép nước, các quy định của chính quyền địa phương, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi gây rối trật tự công cộng. c) Các cấp Hội tích cực phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS HCM tham mưu cho cấp uỷ Đảng chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở; phát hiện bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp vào Đảng. - Phối hợp với tổ chức Đoàn ở cơ sở có nhiều hình thức thu hút, tập hợp thanh niên, phát hiện bồi dưỡng thanh niên ưu tú để kết nạp vào Đoàn. Động viên con em hội viên hăng hái tham gia sinh hoạt Đoàn và làm công tác Đoàn ở cơ sở, phấn đấu không để thôn, bản (nhất là vùng sâu, vùng xa) không có tổ chức đoàn TNCS HCM. Củng cố chi Đoàn yếu kém, từng bước đưa sinh hoạt và hoạt động của tổ chức Đoàn đi vào nề nếp và có hiệu quả. ­- Động viên các đoàn viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn, bồi dưỡng anh em này làm cán bộ nòng cốt của Đoàn. - Thông qua các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, phát hiện bồi dưỡng đoàn viên ưu tú (chú ý anh em hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về) giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng. 3) Giải pháp - Phối hợp với Đoàn thanh niên tham mưu cho cấp uỷ Đảng và chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh, thiếu niên nhất là việc giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng. - Xây dựng mối quan hệ mất thiết giữa các cấp Hội và Đoàn cùng cấp, có nội dung cụ thể, thiết thực, qua các giai đoạn, thời kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và bổ sung những nội dung mới cần thiết. - Phát huy vai trò xung kích của thanh niên đối với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. - Không ngừng chăm lo xây dựng Hội và hội viên thực sự là tấm gương sáng cho thanh, thiếu niên noi theo, đồng thời với tinh thần cầu thị, lắng nghe nguyện vọng và đóng góp của thanh niên đối với Đoàn, với Hội. - Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hoá, là những yếu tố cơ bản, quan trọng để hội viên phát huy vai trò tích cực của mình góp phần giáo dục động viên thanh, thiếu niên. Nhiệm vụ thứ năm: Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. 1) Những căn cứ đề ra nhiệm vụ trên. - Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hoà bình hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế… Việt Nam là bạn đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. - Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ: “Phát triển công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”. Tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới. Tăng cường vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội”[3]. - Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị xác định Hội CCB Việt Nam có nhiệm vụ “tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước”,. - Căn cứ vào thực tế hoạt động đối ngoại trong những năm vừa qua các cấp Hội đã góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân. 2) Nội dung của nhiệm vụ. - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân. Trong những năm sắp đến cần tăng cường đưa quan hệ hợp tác với Hiệp Hội CCB Lào, Hội CCB Campuchia đi vào chiều sâu. + Đẩy mạnh quan hệ với CCB các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống. Tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác mới, phù hợp với khả năng và điều kiện của ta. Chúng ta chủ động tham gia hoạt động của các tổ chức, uỷ ban khu vực và thế giới như: Hội liên hiệp CCB các nước Đông Nam á (Veconac), Liên đoàn CCB thế giới (WVF), Uỷ ban Thường trực Châu á Thái Bình Dương (SCAP). + Trong hoạt động cần tranh thủ sự chỉ đạo của các cơ quan đối ngoại của Đảng, Nhà nước và phối hợp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phát huy tinh thần vừa hợp tác vừa đấu tranh, bảo vệ đường lối của Đảng, lợi ích quốc gia và dân tộc, đấu tranh chống các luận điệu chia rẽ, phá hoại. + Đẩy mạnh công tác vận động tài trợ của nước ngoài, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh. Tham gia công tác thông tin đối ngoại và góp phần thúc đẩy kinh tế đối ngoại. + Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Làng Hữu Nghị, chăm sóc tốt CCB và con em CCB bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh chống Mỹ. Tranh thủ sự hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế vận động xây dựng Làng Hữu Nghị ở miền Trung và Nam Bộ. 3) Giải pháp - Nắm vững đường lối, chủ trương chính sách của Đảng về công tác đối ngoại, vận dụng thích hợp vào điều kiện cụ thể hiện nay. - Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền chính sách đối ngoại nhân dân nhằm làm cho CCB các nước mà Hội có quan hệ hiểu thêm đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, nâng cao uy tín của Đảng, của đất nước, quân đội và Hội CCB Việt Nam trên trường quốc tế. Căn cứ tình hình, kết quả hoạt động công tác đối ngoại trong thời gian qua, Trung ương Hội CCB Việt Nam có văn bản hướng dẫn cho các cấp Hội, nhất là các địa phương sát biên giới các nước láng giềng tăng cường công tác đối ngoại nhân dân nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa CCB ở các nước. Nhiệm vụ thứ sáu: **Tiếp tục phối hợp với các tổ chức, các ngành liên quan tập hợp, động viên CQN phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở. ** 1) Căn cứ và ý nghĩa của nhiệm vụ: - Thực hiện Luật sĩ quan, Luật nghĩa vụ quân sự, hàng năm có một số lượng khá lớn sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng….hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trong số đó, trừ những người có đủ tiêu chuẩn theo Điều lệ Hội được kết nạp vào Hội CCB Việt Nam, số CQN còn lại mỗi năm một đông thêm. - CQN là lực lượng đông đảo, trẻ, khoẻ, có trình độ văn hoá khá, có trình độ chuyên môn nhất định ở nhiều lĩnh vực, có giác ngộ chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật đã được rèn luyện thử thách trong quân đội. Lực lượng CQN nếu được động viên bồi dưỡng phát huy tiềm năng sẽ là nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ chính trị kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. - Ngày 8/1/2002, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 09 trong đó chỉ rõ: “Đối với anh chị em hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Hội CCB các cấp phối hợp với Đoàn TNCS HCM, cơ quan quân sự địa phương, các ngành chức năng cùng cấp; bằng hình thức thích hợp, tập hợp, bồi dưỡng, động viên anh chị em phát huy vai trò tích cực và tiềm năng CQN trong các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở”. - Trong thực tế, những năm gần đây, Hội CCB các cấp đã sớm có nhận thức về vai trò CQN, coi CQN là đối tượng vận động quần chúng của mình và ở nhiều địa phương, Hội CCB đã tìm mọi biện pháp thu hút, động viên, giáo dục CQN có hiệu quả. 2) Nội dung nhiệm vụ: - Tập hợp, động viên, tạo điều kiện để CQN giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, làm tốt nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ người sĩ quan và chiến sĩ quân dự bị. - Tương trợ, giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng và đúng pháp luật. - Phát huy tiềm năng đa dạng của CQN làm nòng cốt thực hiện các chương trình kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương. Từ đó, phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân ưu tú làm nguồn bổ sung cho Đảng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ chính quyền và đoàn thể ở cơ sở. - Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ và chính quyền địa phương, Hội CCB phối hợp với Đoàn Thanh niên CS HCM và cơ quan quân sự động viên, thu hút, tập hợp anh chị em với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như câu lạc bộ CQN, ban liên lạc truyền thống, ban liên lạc đồng ngũ, câu lạc bộ văn hoá, hội ngành nghề, hợp tác xã sản xuất kinh doanh…. trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải và chỉ thành lập ở cơ sở, chịu sự lãnh đạo và quản lý của cấp uỷ và chính quyền cơ sở và có sự phối hợp, giúp đỡ của các đoàn thể và ngành chức năng mà trước hết là Hội CCB, Đoàn TNCS HCM và cơ quan quân sự địa phương. - Hội CCB Việt Nam quán triệt NQ 09 của BCT, nghị định Chính phủ về thi hành Pháp lệnh CCB, Thông tư liên tịch giữa Hội CCB và Bộ Quốc phòng phối hợp với Đoàn TNCS HCM và ban chỉ huy quân sự ở xã, phường được Đảng uỷ giao trách nhiệm giúp đỡ CQN trên địa bàn thành lập tổ chức, hướng dẫn hoạt động đúng hướng và có hiệu quả. - Các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ này cần tập trung chú trọng hiệu quả thiết thực, tránh phô trương hình thức, tập trung vào một số định hướng chung sau đây: + Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm phổ biến đường lối chính sách của Đảng, các chương trình, các cuộc vận động của địa phương; giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước thông qua các ngày lễ lớn, ngày truyền thống đơn vị; tổ chức về nguồn, thăm chiến trường xưa, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao…. + Giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng và hợp pháp. + Các hoạt động tình nghĩa thăm hỏi lúc ốm đau, phúng viếng tứ thân phụ mẫu qua đời, giúp đỡ tổ chức cưới xin có văn hoá và tiết kiệm; góp phần chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tham gia tìm đồng đội hy sinh trong chiến tranh. + Gương mẫu tham gia các chương trình, các cuộc vận động của địa phương, tham gia sinh hoạt các đoàn thể ở địa phương. Động viên anh em phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, cán bộ Đoàn tích cực, trở thành đảng viên Đảng CSVN và khi được giao nhiệm vụ công tác của chính quyền, đoàn thể thì gương mẫu hoàn thành tốt chức trách, cương vị được giao phó. 3) Một số biện pháp chính. - Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa Hội với cơ quan quân sự ở cơ sở theo tinh thần của Thông tư liên tịch Hội CCB Việt Nam và Bộ Quốc phòng, làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong việc tập hợp động viên và phát huy CQN. - Tích cực điều tra khảo sát tình hình CQN ở địa phương mình để giúp đỡ anh chị em thành lập và có nội dung hoạt động thiết thực, đúng hướng. - Đa dạng hoá các hình thức tập hợp, không câu nệ hình thức, tên gọi, cốt sao tập hợp, thu hút được đông đảo anh em tự nguyện gia nhập tổ chức. - Những nơi mới bắt đầu triển khai, cần tổ chức làm thí điểm rồi từ đó nhân rộng; những nơi đã triển khai rộng thì tổ chức rút kinh nghiệm, tham quan trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau để vận động sát thực tế địa phương mình. Nhiệm vụ thứ bảy: ***Nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động Hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. 1) Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh vừa là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ bức thiết hiện nay. a) Xuất phát từ vai trò, tính chất, mục đích của Hội. - Đảng ta đã xác định “Hội CCB Việt Nam là một đoàn thể nhân dân do Đảng CSVN lãnh đạo, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, nhất là trong tình hình hiện nay. Hội là tổ chức đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước”. (Thông báo số 07/TB-TW ngày 4/11/1991 của Ban bí thư Trung ương Đảng – khoá VII); “Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện ý chí và quyền lợi của CCB, là thành viên của MTTQ Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng CSVN lãnh đạo” (Nghị quyết 09-NQ-TW, ngày 8/1/2002 Bộ Chính trị khoá IX). - Điều lệ của Hội cũng ghi rõ: “Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của CCB, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu”. - Để phát huy vai trò, thực hiện đầy đủ tính chất, mục đích của Hội, trước hết phải chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. b) Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2007-2012: Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Hội CCB Việt Nam nêu rõ: “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đoàn thể chính trị - xã hội,là chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền”. 2- Nội dung và biện pháp xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh được thực hiện trên các mặt chính trị – tư tưởng, tổ chức và phương thức hoạt động/ a) Về chính trị – tư tưởng. - Đặc điểm tình hình thế giới và trong nước tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ,hội viên.( đã nêu khái quát ở phần phương hướng, nhiệm vụ) - Yêu cầu về chính trị – tư tưởng đối với cán bộ, hội viên. + Trong mọi tình huống đều phải giữ vững lý tưởng, niềm tin cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động. + Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và tuyên truyền vận động nhân dân làm theo tấm gương đạo đức của Người. + Tăng cường đoàn kết nhất trí trong nội bộ Hội, giữa các thế hệ CCB; đoàn kết giữa Hội và các đoàn thể bạn, các ngành, các cấp ở địa phương. Trên cơ sở đó, góp phần tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữa Đảng và nhân dân, đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết đấu tranh chống mọi hoạt động bè phái chia rẽ nội bộ, đấu tranh chống những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, kích động, lôi kéo, gây chia rẽ trong các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với Đảng. + Nêu cao chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, không ngừng rèn luyện trao dồi đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi hoàn cảnh, chống tư tưởng công thần, kiêu ngạo, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. + Thường xuyên nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, nhận rõ bản chất âm mưu “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu của chúng. - Nội dung, biện pháp: Công tác tư tưởng của Hội thời gian tới phải tiếp tục quán triệt những định hướng cơ bản về tư tưởng của Đảng[4], nắm vững tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khoá X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Về công tác tư tưởng cần tập trung vào các nội dung sau: + Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, hội viên. + Thường xuyên hưởng ứng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động trong cuộc sống, trong công tác của cán bộ, hội viên. + Kiên trì đấu tranh bảo vệ lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. + Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường, tạo ra phong trào hành động cách mạng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. + Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt NQ09-NQ-TW của Bộ Chính trị (khoá IX). Việc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết 09 của Ban chấp hành phải được tiến hành thường xuyên, nhất là khi Nghị quyết đã đi vào cuộc sống. + Kết hợp chặt chẽ với cơ quan Tuyên giáo các cấp của Đảng theo tinh thần bản quy chế phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam với Ban Tư tưởng – Văn hoá (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng) để tổ chức cho cán bộ, hội viên quán triệt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương. + Thường xuyên bồi dưỡng cán bộ, hội viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, tínhchất, mục đích, nhiệm vụ của Hội. + Thường xuyên thông báo âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá ta của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên, đặc biệt là ở các vùng trọng điểm: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các đô thị lớn. + Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên tỉnh táo, cảnh giác để chủ động phòng chống nguy cơ tự diễn biến trong cán bộ, hội viên. + Duy trì nề nếp và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Hội, phân Hội, phát huy tác dụng tích cực trong công tác tuyên truyền của Báo CCB Việt Nam, Thông tin CCB và hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên. + Duy trì chế độ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở; động viên phong trào tự học tập trong sách báo, trong thực tiễn của cán bộ, hội viên, tạo ra phong trào học tập trong toàn Hội để không ngừng nâng cao kiến thức các mặt, luônđổi mới tư duy để hoàn thành tốt nhiệm vụ. b) Về tổ chức - Đặc điểm tình hình tổ chức Hội hiện nay: + Hội được hình thành ở 4 cấp, từ Trung ương đến cơ sở. ở xã, phường, thị trấn, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp được thành lập tổ chức cơ sở Hội. Tổ chức cơ sở Hội là nền tảng của Hội. Những tổ chức cơ sở có đông hội viên hoặc địa bàn quá rộng, được thành lập ra các chi Hội và dưới chi Hội là phân Hội nhằm tạo thuận lợi cho sinh hoạt, công tác; đã phát huy tác dụng trên nhiều mặt (trao đổi tâm tư, tình cảm, thông tin thời sự, thăm hỏi giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xoá đói giảm nghèo…). + Tổ chức Hội ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học phát triển nhanh (hiện có gần 5000 tổ chức cơ sở và trên 12 vạn hội viên). + Đối tượng được xem xét kết nạp vào Hội cũng được mở rộng (theo Điều lệ do Đại hội IV Hội CCB thông qua, hiện có 9 đối tượng được xét kết nạp vào Hội CCB). + Đội ngũ cán bộ Hội các cấp không ngừng được đổi mới qua mỗi kỳ Đại hội. - Yêu cầu nhiệm vụ công tác tổ chức sắp tới. + Tổ chức điều tra, khảo sát để nắm được số lượng CCB ở từng địa phương, cơ quan doanh nghiệp, số lượng CCB xuất ngũ, chuyển ngành hàng năm. + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phát triển hội viên, từng cấp có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể; quán triệt tính chất quần chúng của một đoàn thể chính trị - xã hội, tránh cầu toàn, hẹp hòi hoặc đơn giản trong công tác phát triển hội viên. + Thường xuyên rút kinh nghiệm về tổ chức, nội dung hoạt động, chế độ sinh hoạt đối với từng loại hình cơ sở ở đô thị, nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động. + Quan tâm xây dựng và chỉ đạo sinh hoạt của chi Hội, phân Hội, phát huy vai trò phân Hội, chi Hội trong công tác vận động CCB, CQN, vận động nhân dân; góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững chắc ở thôn, bản, buôn, ấp. + Thường xuyên chăm lo công tác bồi dưỡng cán bộ, không ngừng nâng cao trình độ chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống và năng lực công tác Hội. Đồng thời chủ động trong việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. + Tiếp tục phát triển hội viên, lấy chất lượng làm chính, thực hiện đúng tiêu chí khi kết nạp hội viên với đối tượng được mở rộng; phát triển đi đôi với củng cố, nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng Hội của hội viên. + Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ, gắn công tác quy hoạch với bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài. Coi trọng tổng kết rút kinh nghiệm thực tế trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kết hợp với tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức và bản lĩnh chính trị đáp ứng nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới. c) Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, ngoài việc chăm lo xây dựng về mặt chính trị – tư tưởng và tổ chức còn phải không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của Hội. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng bảo đảm cho quá trình xây dựng và hoạt động của Hội đạt hiệu quả cao. Đổi mới phương thức hoạt động của Hội cần tập trung vào các nội dung sau đây: + Tổ chức hoạt động phải lấy hiệu quả làm mục tiêu, khắc phục những biểu hiện hành chính hoá, phô trương, hình thức, xa rời thực tế. + Đổi mới phương thức hoạt động phải đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội, hướng mạnh về cơ sở, tập trung cho cơ sở, thường xuyên đi sát cơ sở, nắm vững tình hình về các mặt của cán bộ, hội viên và anh chị em CCB, chăm lo một cách thiết thực quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên. + Từng cấp Hội phải xây dựng quy chế làm việc, nhằm quán triệt các chủ trương công tác của cấp trên, của địa phương để xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp mình. + Chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác phải sát cơ sở, sát từng đối tượng CCB, sát các đặc điểm vùng miền, có phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng người, bảo đảm được tính dân chủ, tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật. + Hoạt động của Hội phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; gắn nhiệm vụ của Hội với nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. + Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng thời phối hợp chặt chẽ với MTTQ, với các ban, ngành, đoàn thể trong các nhiệm vụ có liên quan, trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác có hiệu quả, phục từng sự lãnh đạo của cấp uỷ và quản lý của chính quyền. + Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, đưa công tác thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành mọi nhiệm vụ. Phát động phong trào thi đua rộng khắp mọi nơi, mọi đối tượng, trên dưới cùng thi đua. Chỉ tiêu thi đua phải cụ thể, thiết thực, sát từng vùng, từng đối tượng, gắn phong trào thi đua của Hội với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, chú trọng tuyên truyền học tập điển hình, nhân rộng điển hình tiên tiến rộng rãi trong ngoài Hội. + Coi trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm các mặt công tác trong từng thời kỳ, trong từng nhiệm vụ, coi trọng tổng kết thực tiễn theo từng chuyên đề để chỉ đạo công tác tiếp theo. Những chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ IV. - Phát triển được 80-90% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội. - 100% cán bộ được bồi dưỡng, tập huấn các Nghị quyết của Đảng và công tác Hội. **- **100% hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. **- **Phân đấu hàng năm 90% trở lên cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, 95% trở lên “hội viên gương mẫu”, 80% trở lên gia đình CCB đạt “gia đình văn hoá”. **- **Tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn Hội dưới 3%, cơ bản xoá xong nhà dột nát cho hội viên. Ban Tuyên giáo TƯ Hội