SỔ TAY CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (18/11/2009)

Để thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Liên tịch nói trên, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam biên soạn cuốn “Sổ tay công tác Bảo
18 Th11, 2009 - 07:00

Hướng dẫn nghiên cứu Nghị quyết Đại hội IV Hội CCB Việt Nam (20/09/2009)

Lời nói đầu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ IV đã tiến hành từ ngày 12đến ngày 14 tháng 12 năm 2007. Đại hội
20 Th09, 2009 - 07:00

Sổ tay công tác Hội ở cơ sở (01/05/2009)

Tổ chức cơ sở Hội là nền tảng của Hội, là nơi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội, của địa phương và của cơ quan, đơn vị.
01 Th05, 2009 - 07:00

Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội (24/04/2009)

LỜI NÓI ĐẦU Để giúp Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra các cấp thống nhất nhận thức, nắm vững và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát
24 Th04, 2009 - 07:00