Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V đã đề ra phương hướng nhiệm vụ và những chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ V (2012-2017). Để đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống, các cấp Hội khẩn trương tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Trước hết, các cấp Hội cần làm cho cán bộ, hội viên nhận thức rõ những nhiệm vụ cơ bản mà Nghị quyết Đại hội V của Hội đề ra, trong đó cần đi sâu nắm chắc những nhiệm vụ chủ chốt hàng đầu của Hội.

Tiếp tục vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội.

Các cấp Hội và hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thường xuyên tập hợp ý kiến của CCB, của nhân dân về công tác xây dựng Đảng, về những chủ trương phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và những chính sách liên quan đến đời sống nhân dân và CCB; nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập hoặc mới phát sinh để kịp thời tham gia ý kiến với cấp ủy, chính quyền khắc phục những bức xúc chính đáng trong các tầng lớp nhân dân. Động viên tổ chức Hội và hội viên CCB đương nhiệm ở các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về hoạch định chính sách, cải cách hành chính, gương mẫu rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tích cực đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI “Mấy vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng và tổ chức Hội; gắn việc xây dựng Đảng, xây dựng Hội và rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, hội viên; đề ra các nội dung tiêu chí cụ thể phù hợp, sát thực với từng địa phương, từng tổ chức Hội. Trọng tâm là chính trị-tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, phương pháp, tác phong công tác, đức tính cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và quan điểm thù địch sai trái…

Động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giầu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, của đất nước.

Các cấp Hội cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước cho CCB, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình việc làm của Chính phủ; phát huy tiềm năng đa dạng của CCB ở các vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là miền núi, dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các bộ, ngành khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với CCB, gắn với chương trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa-xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc… Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu CNXH, nêu cao ý thức và lòng tự hào về truyền thống dân tộc, truyền thống của đất nước, của địa phương, được phát huy trong thời kỳ mới. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng các cấp, các bộ, ngành tập hợp, động viên CQN tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc CQN, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở.

Từng địa phương, đơn vị cần đa dạng các hình thức tập hợp câu lạc bộ, ban liên lạc các thôn, ấp, tổ dân phố… nghiên cứu tìm tòi sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho thiết thực, hiệu quả phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị để thu hút đông đảo CQN tham gia sinh hoạt nhằm phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở cơ sở…

Là một tổ chức chính trị -xã hội, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của CCB, một thành viên nòng cốt của MTTQ, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Hội CCB Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, mà trước hết là góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Vì vậy, trong quá trình nâng cao chất lượng hoạt động cần tiến hành đồng bộ cả chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy; công tác cán bộ, chế độ, chính sách và điều kiện làm việc phù hợp với đặc thù của Hội, nhằm xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và từng con người. Đồng thời phải hướng về cơ sở, bám sát các loại hình cơ sở; đi vào từng đối tượng, từng thế hệ với những đặc điểm, vùng miền khác nhau. Với tinh thần đó, phải chú trọng giải quyết tốt các mối quan hệ với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể quần chúng ở địa phương, cơ sở. Trong các mối quan hệ đó, Hội phải tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp điều hành của chính quyền; đây là vấn đề có tính nguyên tắc trong quá trình hoạt động của Hội và cũng là một nhân tố có ý nghĩa quyết định trong việc tổ chức đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ V của Hội vào cuộc sống.

N.V.Đ