Hội viên CCB tham gia giữ gìn trật tự đô thị ở phường Hạp Lĩnh, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Từ năm 2009 đến nay, phong trào "CCB gương mẫu" của Hội CCB Việt Nam được phát động sâu rộng, góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của CCB, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Phong trào là hoạt động cụ thể hóa của Hội CCB Việt Nam trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và "Những người thi đua là những người yêu nước nhất", nhiều năm qua, các cấp Hội CCB trong cả nước tích cực thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động của T.Ư và địa phương. Phong trào được lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội, tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động và trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi hội viên.

Phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 được Hội CCB các địa phương tổ chức tổng kết sôi nổi ở cấp cơ sở và trên cơ sở, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là đợt sinh hoạt sâu rộng trong toàn Hội. Các nội dung tổng kết tập trung vào kết quả thực hiện nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần làm cho phong trào thi đua của Hội thực sự là một phong trào hoạt động tự giác, rộng khắp, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực, tạo động lực để các cấp Hội và mỗi cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tập trung đẩy mạnh công tác thi đua thường xuyên nói chung và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” nói riêng, hoạt động thi đua của các cấp Hội hướng mạnh vào việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và bản lĩnh chính trị; gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng đúng đắn, các cấp hội và hội viên CCB có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục truyền thống và tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương với nhiều hình thức, nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Cả nước chung tay vì người nghèo”; “Giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, "Đền ơn đáp nghĩa"…

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được các cấp Hội triển khai tích cực, qua đó, xuất hiện và lan tỏa nhiều điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước mạnh giàu như: Hội CCB xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre thực hiện có hiệu quả mô hình “5+1” bằng việc giúp đỡ cây giống, con giống, hỗ trợ tiền mặt (trị giá hàng trăm triệu đồng), xây dựng quỹ “Tình thương đồng đội” cho vay không tính lãi, giúp nhiều hội viên vượt khó vươn lên, trong đó có nhiều người đã trở nên khá, giàu; Hội CCB xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện xây dựng được 3 tổ vay vốn cho 87  hộ vay, với số tiền trên 3.294 triệu đồng thuộc Hội quản lý, riêng hội viên CCB có 25 hộ gia gia đình hội viên được vay 875 triệu đồng; Hội CCB phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái với mô hình “4 giữ” (giữ không có tội phạm; giữ không có tệ nạn ma túy; giữ không có đạo trái pháp luật, mê tín dị đoan; giữ đoàn kết tổ dân phố, thôn bản phát huy bản sắc của dân tộc); mô hình “Câu lạc bộ bảo vệ môi trường” của lực lượng CCB xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thể hiện vai trò của CCB là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại địa phương…

Nhiều tấm gương hội viên CCB gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, là tấm gương sáng để cán bộ, hội viên CCB và nhân dân học tập như: CCB Đỗ Đức Quý - hội viên CCB xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ủng hộ 50 triệu đồng cùng Hội CCB xã xây dựng mái vòm trạm y tế xã; CCB Nguyễn Bền - hội viên CCB xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tràn đầy nhiệt huyết, bản lĩnh và tinh thần kiên quyết đấu tranh với những điều sai trái, đồng thời tích cực làm nhiều việc nghĩa cho cộng đồng; CCB Đặng Văn Liệu - Chủ tịch Hội CCB phường Mai Động, quận Hoàng Mai, T.P Hà Nội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ, gương mẫu và là nòng cốt trong mọi nhiệm vụ triển khai tại cơ sở, đặc biệt trong vận động các hội viên chấp hành tốt công tác giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh…

Trên cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, những mô hình hay, việc làm cụ thể hướng về cơ sở của các cấp Hội CCB là hành động khẳng định mỗi cán bộ, hội viên CCB đã và đang tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, góp phần tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới.

Hồ Thanh Hương