Những nội dung này được đề cập tại Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ LĐTBXH ban hành ngày 25-2-2020, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB.

Theo Thông tư, CCB đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng hằng tháng, khi thôi làm công tác Hội sẽ được hưởng trợ cấp. Bao gồm:

- CCB được bầu cử, bổ nhiệm, tuyển dụng tham gia công tác tại cơ quan Hội CCB từ T.Ư đến cấp huyện;

- CCB là Chủ tịch Hội CCB cấp xã;

- CCB là Phó Chủ tịch Hội CCB cấp xã.

Trợ cấp thôi công tác Hội với CCB được bầu cử, tuyển dụng tham gia công tác tại cơ quan Hội CCB và CCB là Chủ tịch Hội CCB cấp xã tính là: Mỗi năm công tác Hội được hưởng trợ cấp một lần bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng. Phó chủ tịch Hội CCB cấp xã, mức trợ cấp được tính bằng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng. Thời gian tính số năm công tác trợ cấp 1 lần là tổng thời gian từ khi có quyết định tham gia Hội đến khi có quyết định thôi công tác.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-4-2020.

Thanh Nga