**THỦ TƯỚNG ** **CHÍNH PHỦ** \_\_\_\_\_\_\_\_ Số: **188**/2007/QĐ-TTg  **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007*   QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08
tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách
đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính,
**QUYẾT ĐỊNH **
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung đối tượng thực hiện chế độ quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg) như sau:

 1. Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an chiến đấu và hoạt động tại chiến trường B, C, K nhưng không có nhân thân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc và cán bộ xã (phường) hoạt động ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 được hưởng chế độ một lần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.

 2. Du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.

 3. Dân quân tập trung trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc 07 xã giáp ranh bên bờ Bắc sông Bến Hải trên vĩ tuyến 17 (gồm các xã: Vĩnh Giang, Vĩnh Quang, Vĩnh Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà) và 05 xã nằm trong khu phi quân sự (gồm các xã: Vĩnh Tân, Vĩnh Thạch, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thuỷ) thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1954 cho đến khi giải thể về gia đình.
  Điều 2. Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

   *Nơi nhận: * *- Ban Bí thư Trung ương Đảng;* *- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;* *- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;* *- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;* *- VP BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng;* *- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;* *- Văn phòng Chủ tịch nước;* *- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;* *- Văn phòng Quốc hội;* *- Toà án nhân dân tối cao;* *- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;* *- Kiểm toán nhà nước;* *- UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;* *- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;* *- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,* *Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,* *các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;* *- Lưu: Văn thư, VX (5b). XH*