Nội hàm của nguyên tắc được thể hiện như sau:

 • BCH tổ chức Hội các cấp do bầu cử lập ra (trường hợp đặc biệt do tổ chức Hội cấp trên trực tiếp chỉ định), thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 • Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên. Giữa hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo của Hội là BCH T.Ư Hội, ở mỗi cấp là BCH tổ chức Hội cùng cấp.
 • BCH báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước Đại hội cùng cấp, trước BCH tổ chức Hội cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức Hội trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình.
 • Tổ chức Hội và hội viên phải chấp hành nghị quyết của Hội. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Hội phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và BCH T.Ư Hội.
 • Nghị quyết của tổ chức và cơ quan lãnh đạo của tổ chức Hội các cấp chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong tổ chức, cơ quan đó tán thành (trừ kết nạp và khai trừ hội viên). Trước khi biểu quyết mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Hội viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên tổ chức Hội cấp trên, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Hội.
 • BCH tổ chức Hội các cấp quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cùng cấp và nghị quyết của tổ chức Hội cấp trên.
  Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị giữ như Điều lệ hiện hành.
  (Còn nữa)
  Ban Tổ chức-Chính sách