Từ ngày 29 đến 30 tháng 11 năm 2009, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 5 họp tại Hà Nội. Tổng số 98 đồng chí, có mặt 90 đồng chí, vắng mặt 8 đồng chí, có lý do. Hội nghị đã nghe Thường trực và cơ quan Trung ương Hội báo cáo dự thảo và đã thảo luận về: Tình hình kết quả hoạt động của Hội năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010; Thông qua báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm và Đại hội thi đua lần thứ IV của Hội; báo cáo công tác kiểm tra năm 2009; báo cáo công tác xét tặng kỷ niệm chương và bầu bổ sung uỷ viên Ban chấp hành. **QUY****ẾT NGHỊ **

1. Ban chấp hành Trung ương Hội cơ bản nhất trí với báo cáo dự thảo tình hình, kết quả hoạt động của Hội năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 như báo cáo của Thường trực Trung ương Hội.

Giao Thường trực Trung ương Hội tiếp thu ý kiến của hội nghị, bổ xung hoàn chỉnh văn bản để chỉ đạo thực hiện.

Năm 2009 tình hình diễn biến phức tạp, có nhiều khó khăn tác động đến hoạt động của các cấp Hội; nhưng với tinh thần tích cực chủ động, tiến hành tốt công tác chính trị tư tưởng, triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác ngay từ đầu năm và đã phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác; nổi bật nhất là các hoạt động tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền giữ vững ổn định chính trị và tiến hành các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Hội, tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội, đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ IV và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả có ảnh hưởng sâu rộng trong Cựu chiến binh và toàn xã hội.

2. Về nhiệm vụ năm 2010.

*1.) Một số chỉ tiêu chính. *

  • Phát triển 100.000 hội viên trở lên; đạt chỉ tiêu thu hút CCB đủ tiêu chuẩn vào Hội từ 85% đến 90%.

  • Giảm tỷ lệ nghèo từ 2,5 đến 3% trở lên theo tiêu chí hiện nay.

  • Xoá 60 đến 70% số nhà dột nát còn lại.

  • Vay vốn hộ nghèo đạt 2.000 tỷ đồng trở lên.

*2.) Tham gia chuẩn bị và bảo vệ Đại hội Đảng các cấp. *

Nắm vững Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của cấp uỷ địa phương và hướng dẫn số 38/HD ngày 5-10-2009 của Thường trực Trung ương Hội để động viên Cựu chiến binh tích cực tham gia góp phần thực hiện tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, giữ vững ổn định chính trị. Đây là công tác trọng tâm xuyên suốt trong năm 2010.

Các cấp Hội cần cần tăng cường hơn nữa công tác tư tưởng, nắm chắc tư tưởng Hội viên. Nhạy bén và định hướng kịp thời cho cán bộ, Hội viên các sự kiện, các diễn biến tình hình; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, hướng dẫn của trên; chủ động có kế hoạch tổ chức và động viên cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự, sửa đổi Điều lệ và bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng và bảo vệ Đảng. Đấu tranh kiên quyết với những quan điểm thù địch sai trái, lợi dụng tham gia góp ý với Đảng để xuyên tạc, phủ nhận thành quả, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng bảo vệ Đảng gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh g­ương mẫu” của Hội, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh” để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, xây dựng ý chí và quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy vai trò nòng cốt của Cựu chiến binh là người có đạo, người dân tộc thiểu số trong công tác vận động quần chúng trong vùng dân tộc và tôn giáo.

3.) Đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững; tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu năm 2010 giảm 2,5 - 3% trở lên tỷ lệ hộ nghèo (khoảng 30.000 hộ trở lên); vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 2.000 tỷ đồng trở lên. Chủ động phối hợp với các địa phương khai thác các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước và các tập đoàn kinh tế để xoá nghèo nhanh và bền vững cho CCB vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai nặng nề.

Tiếp tục vận động thành lập các Hiệp hội, Câu lạc bộ doanh nghiệp của CCB để tạo sức mạnh liên kết mới, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm theo hướng mở rộng thị trường nội địa, nâng cao chất lượng sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, để từng b­ước có sức cạnh tranh và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với một số nư­ớc láng giềng và khu vực.

*4.) Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các ngày kỷ niệm và các sự kiện trọng đại của Đảng và nhà nước. *

Phối hợp với các cơ quan ban ngành ở địa ph­ương thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư­” do MTTQVN phát động và các phong trào, các cuộc vận động khác của địa phư­ơng. Các cấp Hội động viên cán bộ, Hội viên tích cực hưởng ứng và vận động nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hoá, ngoại giao theo kế hoạch chung của Đảng, nhà nước và chỉ đạo hướng dẫn của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Thông qua các phong trào, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi âm m­ưu phá hoại, chống đối của các thế lực thù địch, phản động, bọn tội phạm…góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.

*5.) Phối hợp với đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giáo dục truyền thống yêu n­ước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. *

Năm 2010 có nhiều ngày kỷ niệm lớn, các cấp Hội cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn để có kế hoạch hoạt động cụ thể, sát hợp với từng địa ph­ương, từng sự kiện, từng đối t­ượng để giáo dục cho thanh niên, khơi dậy lòng tự hào, phát huy truyền thống yêu n­ước, truyền thống cách mạng và ý chí v­ươn lên của thanh niên.

Đổi mới phương pháp vận động, giáo dục truyền thống cho thanh niên bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; kết hợp giáo dục với động viên giúp đỡ thanh niên, coi trọng việc nêu gương của CCB để thanh niên học tập làm theo.

*6.) Công tác đối ngoại. *

Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác đã có đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, đặc biệt đối với Lào và Campuchia theo chỉ thị của Ban Bí thư. Mở rộng và thúc đẩy quan hệ với tổ chức CCB các nước châu Phi, Mỹ La tinh và châu Đại dương.

Thực hiện tốt kế hoạch trao đổi đoàn. Phối hợp với các doanh nghiệp, doanh nhân CCB và cơ quan liên quan thực hiện chủ trương “ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá”. Tổ chức chu đáo chặt chẽ hội nghị Uỷ ban Quốc tế làng Hữu Nghị để tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Làng.

*7.) Công tác xây dựng Hội. *

Tăng cường tuyên truyền giáo dục, hướng vào tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, theo chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, góp phần bảo đảm thành công Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế các cấp Hội theo h­ướng dẫn số 06 của Ban Tổ chức Trung ­ương và Trung ­ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 Hội nghị Ban chấp hành TW Hội lần thứ 3 và các hướng dẫn về quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ V bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng tiêu chí, đáp ứng các yêu cầu về chính trị, năng lực, độ tuổi.

Triển khai kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ chính trị về “Tăng cư­ờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong tình hình mới”.

Tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh ở các cấp Hội, tập trung vào 3 nội dung chính: Thực hiện các chính sách với CCB; tập hợp Cựu quân nhân và hoạt động của Hội CCB khối 487.

Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt trong thực hiện cải cách hành chính, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Hội và hội viên trong việc chấp hành Điều lệ Hội, công tác xây dựng Hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội; trọng tâm là tham gia công tác xây dựng và bảo vệ Đại hội Đảng các cấp.

**3. Về thành lập quỹ khuyến học. **

Ban chấp hành đồng ý thành lập quỹ khuyến học mang tên “Quỹ khuyến học Cựu chiến binh Lê Văn Kiểm và gia đình”, với số vốn ban đầu 10 tỷ đồng, do gia đình đồng chí Lê Văn Kiểm ủng hộ cho quỹ; từng bước phát triển quỹ và sử dụng lãi hàng năm để giúp đỡ cho con Cựu chiến binh, con Cựu quân nhân, con quân nhân tại ngũ nghèo vươn lên, học giỏi.

Giao cho Thường trực Trung ương Hội nghiên cứu phối hợp ban hành các thủ tục thành lập quỹ và xây dựng quy chế quản lý, hoạt động của quỹ.

Ban chấp hành hoan nghênh đóng góp của đồng chí Lê Văn Kiểm đối với các tỉnh Tây Bắc, miền Trung và Tây Nguyên để khác phục thiệt hại do cơn bão số 4 và số 9 gây ra.

**4. Bầu bổ sung Uỷ viên Ban chấp hành. **

Ban chấp hành đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Đinh Văn Bình-Chánh Văn phòng Trung ương Hội vào Ban chấp hành nhiệm kỳ IV.

Năm 2010 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV của Hội; là năm có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị, ngoại giao quan trọng của Đảng và nhà nước ta; năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Phát huy thành tích kết quả 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ V; các cấp Hội nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, phát huy tinh thần tích cực chủ động, sáng tạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2010 của Hội đã đề ra.

**  **


xml:namespace??

**

**