Sau đó, Ban Bí thư đã có Kết luận số 66/KL-TƯ ngày 4-3-2010 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX). Thường trực T.Ư Hội đã có Kế hoạch số 126 hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận số 66 của Ban Bí thư. Quá trình chuẩn bị làm tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai thực hiện Kết luận 66 của Ban Bí thư, cần nắm vững một số nội dung sau:

  1. Các cấp Hội chủ động phối hợp với Ban Dân vận làm tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai thực hiện Kết luận 66 của Ban Bí thư, căn cứ vào nội dung kết luận của Ban Bí thư, tình hình triển khai và kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị ở địa phương, đơn vị mình, làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại để báo cáo trong hội nghị triển khai Kết luận số 66 của Ban Bí thư; chuẩn bị nội dung chương trình hoạt động để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và Kết luận 66 của Ban Bí thư, báo cáo với cấp ủy để thực hiện sau khi quán triệt kết luận của Ban Bí thư.

Các cấp Hội phải có kế hoạch tổ chức hội nghị hoặc lớp tập huấn để quán triệt Kết luận 66 của Ban Bí thư cho tất cả cán bộ hội viên CCB và xây dựng chương trình hành động để thực hiện sau khi quán triệt kết luận của Ban Bí thư.

  1. Phải nắm vững những nội dung phát triển, bổ sung mới trong Kết luận 66 của Ban Bí thư để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị như: Hội CCB cùng cấp chủ động xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với chính quyền, xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh, Hội CCB chủ trì phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để tập hợp CQN đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương, đơn vị sinh hoạt trong các câu lạc bộ CQN ở cơ sở… để báo cáo trong hội nghị quán triệt Kết luận số 66 của Ban Bí thư.

  2. Tổng hợp những vấn đề còn tồn tại vướng mắc trong thực hiện Nghị định 150 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 10, 127, 02 để báo cáo trong hội nghị quán triệt thông báo Kết luận 66 của Ban Bí thư và kiến nghị trong hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị định 150 ở địa phương. Những tồn tại và kiến nghị về biên chế, tổ chức, chính sách, cán bộ… một mặt phản ánh trong hội nghị quán triệt Kết luận 66 của Ban Bí thư để cấp ủy địa phương chỉ đạo; đồng thời gửi báo cáo về T.Ư Hội để làm việc với Ban Tổ chức T.Ư chủ trì thống nhất với các bộ, ngành chức năng hướng dẫn thực hiện theo Kết luận 66 của Ban Bí thư.

Hoàn thành được nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, ra được thông báo Kết luận 66 của Ban Bí thư là sự quan tâm lớn của Đảng đối với CCB và Hội CCB, là sự tiếp tục khẳng định Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc, hoạt động có hiệu quả, có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội… được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động làm tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai thực hiện tốt Kết luận 66 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) gắn với “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là tích cực tham gia các hoạt động góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là nhiệm vụ quan trọng chủ yếu của Hội CCB các cấp.

**Phạm Hữu Bồng ** Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Việt Nam