Được biết, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội trong cả nước từ sau Đại hội V đến nay đang đi vào ổn định, đến nay, các cấp Hội đã kiện toàn xong Ban Kiểm tra và thực hiện các công việc của mình. Toàn Hội đã tiến hành 1.230 cuộc kiểm tra, giám sát 12.570 lượt hội viên về chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị của Hội cấp trên và cấp mình, theo báo cáo chưa đầy đủ, các cấp Hội đã thi hành kỷ luật 36 hội viên, xóa tên 20 hội viên. Ban Kiểm tra các cấp đã nhận 73 đơn, gồm 11 đơn khiếu nại về kỷ luật và xóa tên hội viên, 62 đơn đề nghị giúp đỡ bảo vệ quyền lợi về đất đai, nhà ở, chế độ chính sách; nhận được 32 đơn tố cáo hội viên, trong đó đã xem xét giải quyết 25 đơn. Nhìn chung, các đơn thư khiếu nại tố cáo đã được các cấp Hội tích cực xem xét giải quyết, cơ bản thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền; làm rõ đúng sai, phê phán nhận thức, việc làm sai trái của hội viên, góp phần ổn định tình hình cơ sở. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thông qua kế hoạch công tác kiểm tra năm 2013 với các chỉ tiêu chính là phấn đấu giám sát 100% tổ chức Hội cấp dưới trực tiếp;kiểm tra 25% quận, huyện, thị hội và tương đương; 50% Hội cơ sở; 70% chi hội, phân hội; 100% tổ chức Hội cấp dưới và hội viên có dấu hiệu vi phạm…

Tin và ảnh: LÊ DOÃN CHIÊU