Hội CCB tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn cho hơn 40 đồng chí là cán bộ thường trực cơ quan tỉnh Hội; chủ tịch, phó chủ tịch, nhân viên văn thư lưu trữ Hội CCB 9 huyện, thành phố và phó chủ tịch Hội CCB Khối 478 (ảnh).

Lớp tập huấn với các nội dung về hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB; hướng dẫn về đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong Hội CCB; công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra các cấp; một số vấn đề về văn thư lưu trữ, quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và biểu mẫu báo cáo và một số thông tin về Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Tố cáo năm 2018.

Hà Quang