Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Hội CCB huyện  Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Chính trị  huyện tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay”. Tham dự hội nghị có các  đồng chí trong Ban chấp hành Hội CCB huyện khóa VII; 345 đồng chí là Phó chủ tịch Hội CCB xã, thị trấn, khối cơ quan huyện, chi hội trưởng, chi hội phó, phân hội trưởng CCB ở cơ sở. đây là một nội dung cơ bản, hết sức ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay.

    Qua nghiên cứu học tập chuyên đề, cán bộ, hội viên nắm được tình hình, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch; chủ động nhận biết, sử lý kịp thời các thông tin sai trái thù địch, có trách nhiệm đấu tranh đi trước định hướng dư luận xã hội, giữ vững niềm tin của cán bộ, hội viên với Đảng với chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời kiên quyết đấu tranh giữ vững trận địa tư tưởng phản bác các thông tin sai trái, độc hại trên mạng internet hiệu quả.      

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước gia tăng các hoạt động xuyên tạc, phê phán, bác bỏ và chống phá quyết liệt nền tảng tư tưởng của Đảng ta với những thủ đoạn  tấn công ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn. Mục tiêu xuyên suốt của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng đẩy mạnh  thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh. Do đó, việc nâng cao trách nhiệm, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ, hội viên tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng.

                                                                        Nguyễn Bá Sơn