Đại tá Nguyễn Xuân Khởi-Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang:
Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XI. Qua 30 năm đổỉ mới lại dành được nhiều thành tự to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Điều đó khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo. Con đường đi lên CNXH ở nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.
Cán bộ, hội viên CCB tỉnh Bắc Giang mong rằng Đại hội XII của Đảng có những quyết sách, chủ trương đứng đắn, đẩy mạnh công cuộc đổi mới hơn nữa để đạt tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại tá Trần Văn Bường-Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Bình:
Đại hội XII được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm sâu sắc. Chúng tôi tin rằng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn ra được một tập thể đoàn kết, thống nhất; gồm các đồng chí xứng đáng vào BCH TƯ khóa XII, thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Đó là những đồng chí thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lập trường quan điểm của Đảng, có phẩm chất cách mạng, có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời phải luôn tỉnh táo trước tình hình thực tế. Những người có đủ uy tín, đức và tài để lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Trí Thức-Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Nai:
Trước tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông diễn biến phức tạp, cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ chế độ đòi hỏi phải đẩy mạnh xây dựng Quân đội theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trong đó ưu tiên hiện đại hóa một số quân, binh chủng và lực lượng đã có bước đột phá về trang bị, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.
Hội CCB các địa phương tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh. Giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở là góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại tá Trần Hiếu-Trưởng ban Tuyên giáo, Hội CCB TP. Cần Thơ:
Chúng tôi rất tự hào về Đảng ta, trải qua 86 năm lãnh đạo đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên CNXH; lãnh đạo 30 năm đổi mới và nhiệm kỳ XI vừa qua, xây dựng đất nước phát triển toàn diện, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Nước ta từ một nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển, nâng tầm và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Thời gian tới nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI). Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan. Đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp TƯ đến cơ sở phải nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém của mình.
Hoài An (thực hiện)