Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017); đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và bầu BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam khóa mới.
Hơn 500 đại biểu về dự Đại hội là những CCB tiêu biểu được bầu chọn từ Đại hội cấp cơ sở, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của gần 3 triệu hội viên CCB trong cả nước.
Nhiệm kỳ qua được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự quản lý, phối hợp, giúp đỡ của Chính phủ, UBND, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể từ T.Ư đến địa phương, Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V.
Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; 153.891 hội viên là đảng viên được bầu vào cấp ủy các cấp; có 67.871 cán bộ Hội và hội viên được bầu là Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Hoạt động tình nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo ngày càng được khẳng định là hoạt động nổi bật - là “thương hiệu” của Hội CCB. Với nỗ lực cao của các cấp Hội, hội viên; được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đời sống của CCB ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ giàu - khá tăng nhanh; giảm hộ nghèo trong toàn Hội xuống còn 4,16%...
Đại hội cũng sẽ nghiêm khắc kiểm điểm, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để khắc phục, như có những lúc, những nơi công tác chính trị, tư tưởng còn chưa chủ động, kịp thời giải quyết những vấn đề của thực tiễn đặt ra. Thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội có mặt chưa sâu, mà nguyên nhân chính vẫn là do công tác chỉ đạo có lúc, có nơi còn thiếu quyết liệt; chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
Bài học kinh nghiệm sâu sắc nhất rút ra là, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh các cấp Hội phải luôn bám sát chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ chính trị của Hội; thường xuyên coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, tập hợp, đoàn kết, động viên CCB tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Các hoạt động của Hội phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng của hội viên và phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm huy động được nội lực của tổ chức Hội và hội viên...
Với 8 nhiệm vụ chính mà Dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đã đề ra, Đại hội tập trung trí tuệ thảo luận tìm ra giải pháp thực hiện; tập trung nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ 2 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Báo CCB Việt Nam