P.V: Thưa đồng chí Chủ tịch, xin đồng chí đánh giá tổng quát những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017) của Hội CCB Việt Nam?
Đồng chí Nguyễn Văn Được: Hội CCB Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ V trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi, khó khăn đan cài; tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự quản lý, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, UBND, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể từ T.Ư đến địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của BCH T.Ư Hội và các cấp Hội, cùng với nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên cả nước, Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; tổ chức Hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả; tuyệt đại đa số CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tích cực hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB; vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của CQN ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân đạt kết quả tốt; nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội ngày càng được đổi mới.
Những kết quả đó khẳng định: Thêm một nhiệm kỳ, Hội CCB Việt Nam càng thêm vững bước. Hội đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V; tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị-xã hội uy tín; là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

P.V: Thành tích của Hội trong nhiệm kỳ qua đạt được toàn diện trên các mặt công tác và đều rất quan trọng. Chủ tịch có thể cho biết cụ thể hơn những "điểm nhấn" trong thành tích chung đó?
Đồng chí Nguyễn Văn Được: Nổi bật và ấn tượng nhất đối với Hội CCB là đã làm tốt công tác vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn Dân tộc.
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội đã tập hợp, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, hành động phá hoại và các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do T.Ư và địa phương phát động; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các tổ chức quân chúng giải quyết các điểm nóng, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Minh chứng cho điều đó là những vụ việc phức tạp xảy ra ở Nghệ - Tĩnh và một vài địa phương khác trong thời gian gần đây, Hội CCB đều vào cuộc, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, thể hiện vai trò xung kích, gương mẫu của mình.
Đặc biệt trong kỳ Đại hội Đảng vừa qua và bầu cử Quốc hội Khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, toàn Hội có 153.891 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó có: 83.061 là bí thư, phó bí thư chi bộ; 11.119 là bí thư, phó bí thư Đảng ủy cơ sở; 288 là bí thư, phó bí thư cấp trên trực tiếp. Có 67.871 lãnh đạo Hội và hội viên CCB tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; trong đó, Đại biểu Quốc hội: 4, HĐND tỉnh: 286, HĐND huyện: 2.745; cấp xã, phường, thị trấn: 64.836. Đây thực sự là lực lượng đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cấp cơ sở...

P.V: Giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và gương mẫu trong thực hiện các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội luôn là điểm mạnh, là "thương hiệu" của Hội CCB, xin đồng chí có thể nói rõ hơn?
Đồng chí Nguyễn Văn Được: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tổ chức động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước. Bằng việc tổ chức gần hai nghìn lớp tập huấn về công tác giảm nghèo, bồi dưỡng kinh nghiệm, kiến thức làm kinh tế, nghiệp vụ vay vốn, quản lý và sử dụng các loại quỹ vốn cho CCB; đặc biệt với việc phát động và tổ chức thực hiện tốt Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", trong 5 năm qua, các doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ vẫn đứng vững và tiếp tục phát triển, giải quyết việc làm cho hơn 800.000 CCB và con em CCB. Thông qua các việc làm trên, Hội đã giảm được hơn 155.000 hộ nghèo, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm từ 7,23% xuống còn 4,21%, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế-xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo trong cả nước.
Các cấp Hội động viên CCB gương mẫu, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Chỉ tính trong phong trào xây dựng nông thôn mới, CCB cả nước đã hiến 13,2 triệu mét vuông đất, đóng góp hơn 896 tỷ đồng và hơn 4,5 triệu ngày công để làm mới, sửa chữa nâng cấp 18.950km đường giao thông nông thôn; tham gia xây dựng, sữa chữa 45.750km kênh mương nội đồng, 6.150 cầu cống...
Các cấp Hội trong cả nước đã vận động, quyên góp ủng hộ 450,714 tỷ đồng cho các hoạt động tình nghĩa: Hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/điôxin, khắc phục hậu quả thiên tai, ô nhiễm môi trường...

P.V: Chắc chắn những thành tích kể trên không tách rời việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh thưa Chủ tịch?
Đồng chí Nguyễn Văn Được: Đúng vậy, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đặc biệt coi trọng xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức. Bởi lẽ, con người và con người có tổ chức bao giờ cũng là nhân tố quyết định thành công của mọi hoạt động. Để xây dựng Hội TSVM, cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội; đồng thời tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với CCB; quan tâm thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB.

P.V: Xin Chủ tịch cho biết khái quát phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trung tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới?
Đồng chí Nguyễn Văn Được: Cũng như thời gian qua, những năm tới tình hình đất nước, thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, các Bộ, ngành, đoàn thể từ T.Ư đến địa phương; kế thừa thành tựu gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam xác định Mục tiêu tổng quát của Hội trong nhiệm kỳ 2017-2022 là: Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; xây dựng tổ chức Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội.
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội CCB Việt Nam được Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định, đó là: "Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh".

P.V: Xin cảm ơn Chủ tịch.
Duy Tường (thực hiện)