Căn cứ Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung tại Luật Bảo hiểm y tế 2014, có 2 nhóm đối tượng được miễn phí mua thẻ BHYT: Nhóm được tổ chức BHXH đóng và nhóm được ngân sách Nhà nước đóng.

Nhóm được miễn phí mua thẻ BHYT do tổ chức BHXH đóng bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

b) Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng.

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhóm được miễn phí mua thẻ BHYT do ngân sách Nhà nước đóng bao gồm:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an.

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách Nhà nước.

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách Nhà nước.

d) Người có công với cách mạng, CCB.

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

e) Trẻ em dưới 6 tuổi.

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng.

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã, huyện đảo.

i) Thân nhân Người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

k) Thân nhân của người có công với Cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại Điểm i khoản này.

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều này.

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật.

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách.

Mai Phương