Đồng chí Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương trao đổi với lãnh đạo Hội CCB tỉnh Hải Dương  tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09.

Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ chính trị (Khóa IX) ngày 8 tháng 01 năm 2002 chỉ rõ nhiệm vụ công tác vận động CCB trong giai đoạn cách mạng mới cần tập trung vào 5 nhiệm vụ chính. Trong đó nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là “Bồi dưỡng CCB tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết về đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật…; Kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm tư tưởng sai trái, ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần”. Nhiệm vụ đó đã được các cấp Hội CCB tỉnh Hải Dương quán triệt, thực hiện hiệu quả.

Hội CCB tỉnh Hải Dương là địa phương có số cán bộ, hội viên CCB cao trong cả nước, với trên 113.000 hội viên. Trong đó có trên 31.000 hội viên là đảng viên và gần 2.000 đồng chí là cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng và hoạt động của Hội CCB, những năm qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, các ngành, đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả, kết quả công tác xây dựng và hoạt động Hội. Tuy nhiên những năm qua thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của địa phương về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp cơ sở... số lượng cán bộ Hội cơ sở là sĩ quan quân đội nghỉ hưu tham gia công tác Hội giảm, tỷ lệ cán bộ Hội cơ sở là cán bộ, công chức chiếm tỷ lệ cao, năng lực, kinh nghệm công tác Hội còn hạn chế... Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác Hội nói chung cũng như trong công tác chính trị, tư tưởng nói riêng.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng và những yếu tố tác động đến công tác chính trị, tư tưởng. Trong nhiều năm qua, Ban chấp hành Hội CCB các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nhất là việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức nghiêm túc, bài bản, chất lượng... Chủ động phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội để nắm bắt tư tưởng, kịp thời có định hướng đúng đắn trước những vấn đề, vụ việc nhạy cảm; tích cực trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp Hội quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Chính vì vậy trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI (nhiệm kỳ 2017-2022), Hội CCB tỉnh Hải Dương đã thu được những kết quả quan trọng trong hoạt động xây dựng Hội; trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương. Động viên hội viên gương mẫu tham gia mọi hoạt động xã hội, đảm nhận các chức danh chủ chốt, quan trọng trong hệ thống chính trị của Đảng từ tỉnh đến thôn, khu dân cư, luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu.

Từ những kết quả trên, Hội CCB tỉnh Hải Dương rút ra một số kinh nghiệm về công tác chính trị tư tưởng ở các cấp Hội trong tỉnh như sau:

Một là, quán triệt sâu sắc công tác tư tưởng phải đi đầu trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ nhân dân. Các cấp Hội phải xác định rõ đây là trách nhiệm chính trị, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác chính trị, tư tưởng. Chủ động, nhạy bén tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để tạo sự đồng thuận về phát triển kinh tế - xã hội, về giải phóng mặt bằng... đạt kết quả tốt, không để CCB và người thân tham gia khiếu kiện trái quy định của pháp luật.

Thường xuyên nắm chắc tình hình thế giới, khu vực để kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Nhận diện rõ “đối tác”, “đối tượng”, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, quan điểm xuyên tạc, sai trái, của các thế lực thù địch.

Hai là,  phát huy tính dân chủ trong các cấp Hội, thường xuyên đổi mới phương pháp công tác, tuyên truyền vận động, thuyết phục, khơi dậy tình cảm, trách nhiệm, truyền thống, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Thực tiễn cho thấy, những vướng mắc, bức xúc của một bộ phận cán bộ, hội viên, nhân dân nếu được thông tin, giải đáp kịp thời, đúng đắn thì sẽ tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao và ngược lại. Vì vậy, phải mở rộng đối thoại, lắng nghe những băn khoăn, vướng mắc của hội viên và nhân dân; coi trọng thông tin từ dưới lên, không áp đặt chủ quan.

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt các cấp Hội, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong hội nghị và  nâng cao tính chiến đấu trong công tác chính trị, tư tưởng. Mỗi cán bộ, hội viên rèn luyện tác phong “tự soi”, “tự sửa”, bảo vệ lẽ phải, đấu tranh phê bình cái sai, nhất là tư tưởng bảo thủ, công thần, vô cảm, bàng quan của một số cán bộ, hội viên...

Bốn là, xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ của mọi tổ chức và của mọi người. Mỗi cán bộ, hội viên phải tự làm tốt công tác tư tưởng cho chính mình và người thân, không ỷ lại, đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền qua hình thức nêu gương; xây dựng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến. Quan tâm nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội để thường xuyên nắm bắt dư luận, cung cấp thông tin chính thống và định hướng đúng đắn. Phát huy hiệu quả Bản tin CCB tỉnh hàng quý, Trang  Zalo “CCB xứ Đông” “BCH CCB  tỉnh” và trang Zalo của các đơn vị. Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của Hội CCB các cấp để góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với phương châm “Chủ động, quyết liệt, kịp thời, thiết thực, hiệu quả” các cấp Hội CCB tỉnh Hải Dương phát huy kết quả đạt được trong công tác chính trị, tưởng những năm qua, tiếp tục đoàn kết “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tạo nên lực lượng chính trị hùng hậu, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Đinh Văn Truy - Chủ tịch Hội CCB tỉnh