Ngày 20-7-2021, Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam (Khóa VI) ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8. Báo CCB Việt Nam trân trọng trích giới thiệu Nghị quyết:

“Sáu tháng đầu năm 2021, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội lần thứ 8 (Khóa VI) nhiệm kỳ 2017-2022, không tổ chức họp tập trung do dịch bệnh Covid-19. Thay mặt Ban Thường vụ T.Ư Hội, Thường trực đã gửi xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội về Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và các nội dung quan trọng khác. Ban Chấp hành T.Ư Hội đã thống nhất:

Quyết nghị:

I. Nhất trí thông qua Báo cáo của Thường trực T.Ư Hội về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Ban Chấp hành nhấn mạnh:

Sáu tháng đầu năm 2021, cùng với cả nước quyết tâm phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, chào mừng và bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia với tinh thần trách nhiệm cao cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Điều chỉnh kịp thời kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác cả năm 2021; từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế theo qui định mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội; đã cơ bản hoàn thành ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở Tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kình tế giỏi” lần thứ V giai đoạn 2016-2021; từng bước chuẩn bị cho Đại hội Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) vào cuối năm 2021 và Đại hội Hội CCB các cấp vào năm 2022. Tiếp tục phát huy tốt phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Tuyệt đại đa số CCB trung thành, kiên định, vững vàng; chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành yêu cầu:

1. Các cấp Hội tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đàng; chính sách, pháp luật Nhà nước; có bàn lĩnh chính trị kiên định, vững vàng trong mọi tình huống. Gương mẫu chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, của địa phương trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Tập trung xây dựng tồ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đề xuất với Ban Bí thư giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30-12-2019 của Ban Chấp hành T.Ư về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế cơ quan, chức trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Đề nghị Ban Dân vận T.Ư chuyển thời gian tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (Khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới sang năm 2023 để không ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp trong năm 2022.

Lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam Khóa VII.

3. Động viên CCB chủ động khắc phục mọi khó khăn do đại dịch Covid-19; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời song; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp theo các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội VI và kế hoạch năm 2021 T.Ư Hội đã đề ra. Hoàn thành tổng kết 5 năm “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh giỏi” lần thứ V giai đoạn 2016-2021. Phối hợp chặt chẽ với các tồ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành ở T.Ư và địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động; tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Tích cực tư vấn, trợ giúp pháp lý; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.

4. Tổ chức thành công hội nghị trực tuyến: Hội nghị Ban Chấp hành và Đại hội VECONAC Khóa 20 tại Hà Nội; hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch VECONAC-20 và bàn giao cho Tổ chức CCB chiến tranh Thái Lan vào cuối năm 2021.

5. Triển khai tổng kết các mặt công tác Hội năm 2021 bản đảm chất lượng, đúng kế hoạch; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 thiết thực, tính khả thi cao.

II. Ban Chấp hành thông qua:

1. Báo cáo công tác tư tưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

2. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2021.

3. Báo cáo thu chi hội phí năm 2020.

4. Chuẩn y kiện toàn bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022; trong đó có: 3 Ủy viên Ban Thường vụ, 1 Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

5. Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VII.

6. Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

III. Tổ chức thực hiện

Ban Chấp hành T.Ư Hội yêu cầu Hội CCB các cấp bám sát nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI và nhiệm vụ trọng tâm của Hội 6 tháng cuối năm, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành tổ chức chính trị - xã hội, phấn đấu hoành thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Ban Chấp hành giao Thường trực T.Ư Hội hoàn chỉnh và ban hành các văn bản theo quy định.

         T.M Ban Chấp hành

          Chủ tịch

         Nguyễn Văn Được