Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.

Sáng 22-3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành Phiên họp thứ 4 dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. Theo báo cáo, tới nay có 76 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 1 người xin rút tự ứng cử.

Theo dự thảo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia do Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, từ khi thành lập đến nay, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã khẩn trương triển khai công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp trong phạm vi cả nước theo đúng quy định pháp luật, tiến độ đề ra, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, chú ý đến thành phần đại biểu là nữ, trẻ tuổi, người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện các thành phần xã hội.

Theo thống kê sơ bộ, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhận được 1136 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 7495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh. Tính đến hết ngày 19-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 1084 người, trong đó có 205 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử, đạt tỉ lệ bình quân 2,17 lần so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu. Tại phiên họp, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, 1 người tự ứng cử vừa xin rút, như vậy, số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV hiện  còn 75 người.

Trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được triển khai rộng khắp trong cả nước với nhiều hoạt động, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Ở Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chỉ đạo xây dựng Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia; tổ chức Trung tâm báo chí tại Nhà Quốc hội; Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông bám sát nội dung tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Các cơ quan báo báo, đài đã tập trung đưa tin về công tác bầu cử với nội dung và hình thức đa dạng. Nhiều báo, đài có các tin, bài giới thiệu phân tích chi tiết về quy trình tổ chức bầu cử, các tiêu chuẩn về người ứng cử; dự kiến, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...

Công tác chuẩn bị để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trong toàn quốc đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Trong đó đã triển khai việc tổ chức nắm tình hình, dự báo các phương án đối phó; phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với cuộc bầu cử; các biện pháp phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội có liên quan trước, trong và sau cuộc bầu cử; biện pháp phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch Covid-19. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động, giải quyết các vấn đề bức xúc không để diễn biến phức tạp tập trung đông người, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng kích động, gây rối an ninh, trật tự, phá hoại bầu cử.

Để cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Kế hoạch về giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Từ ngày 16-3 đến 20-3 đã có 5 đoàn đến làm việc tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để giám sát, kiểm tra.  Qua giám sát, kiểm tra thực tiễn cho thấy các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, chỉ đạo.

Trong thời gian tới, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; phân bổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương; tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những đủ tiêu chuẩn; công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; rà soát danh sách cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử…v.v.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nghe các báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kết quả sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 về việc lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội; nghe đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông; Tiểu ban pháp luật và Thông tin tuyên truyền trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì ký do bất khả kháng; Tiểu ban Nhân sự trình bày Tờ trình về nguyên tắc phân bổ người ứng cử ở Trung ương về ứng cử tại địa phương.

Sau khi thảo luận về những nội dung trên, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thông qua các Nghị quyết hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì ký do bất khả kháng và Nghị quyết nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương về ứng cử tại địa phương.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng; Nghị quyết nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương về ứng cử tại địa phương.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên cả nước đã và đang được triển khai đúng pháp luật, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Năm đoàn Hội đồng Bầu cử quốc gia thành lập để đi kiểm tra đợt 1 về đều đánh giá các địa phương được kiểm tra đều rất trách nhiệm, thực hiện tốt công việc theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương đã thực hiện rất tốt công tác chuẩn bị và đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai công việc chuẩn bị cho bầu cử.

Sau khi lưu ý một số nội dung, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền, Tiểu ban Nhân sự tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để nhanh chóng hoàn thiện, trình các văn bản.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; hướng dẫn sớm các nội dung cần thiết, như đấu thầu in ấn, kê khai tài sản…

CHIẾN THẮNG