Tiêu chuẩn Ủy viên BCH:

 • Là hội viên Hội CCB Việt Nam; có tâm huyết và nhiệt tình công tác Hội; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhất trí với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; gương mẫu, trung thực; kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và CCB theo quy định của pháp luật; có tính nguyên tắc, tính tập thể và dân chủ.
 • Có trình độ hiểu biết về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác vận động quần chúng; có khả năng đoàn kết, tập hợp CCB, CQN; có tác phong quần chúng, sát cơ sở; có tín nhiệm với cấp ủy, chính quyền, nhân dân và CCB, CQN.
 • Có độ tuổi và sức khỏe phù hợp bảo đảm công tác ít nhất được 1 nhiệm kỳ. Trường hợp tái cử phải bảo đảm công tác được từ 14 tháng trở lên.
  Đối với Ủy viên BCH cấp cơ sở:
  Đồng chí được cơ cấu chức danh Chủ tịch Hội là cán bộ nghỉ hưu hoặc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng tham gia BCH lần đầu từ 60 tuổi trở xuống; tái cử còn tuổi công tác được từ 24 tháng trở lên mới đến tuổi 65 nghỉ công tác Hội. Trường hợp đặc biệt: Những nơi thực sự khó khăn về nguồn, tham gia BCH lần đầu được vận dụng từ 62 tuổi trở xuống, hoặc đã có thời gian công tác Hội được 2 nhiệm kỳ, nhưng chưa có nguồn thay thế, được cấp ủy và hội viên tín nhiệm, có đủ sức khỏe thì có thể kéo dài thêm 2 nhiệm kỳ, nhưng thời gian công tác Hội cả 2 trường hợp vận dụng trên tối đa không quá 70 tuổi…
  Đồng chí Chủ tịch là công chức, viên chức, người lao động hoặc quân nhân phục viên, xuất ngũ tham gia BCH nói chung đủ tuổi công tác được 1 nhiệm kỳ trở lên. Trường hợp đặc biệt (đã có thời gian công tác Hội được 2 nhiệm kỳ nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để nghỉ hưu theo luật định) nếu được tổ chức Hội tín nhiệm, cấp có thẩm quyền nhất trí thì có thể kéo dài thời gian công tác Hội trên 2 nhiệm kỳ liên tiếp cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
  An Hà