Diễn văn của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh Dương Quan Hà đã ôn lại những ngày tháng hào hùng của Nam Bộ kháng chiến, nhấn mạnh tấm lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, tinh thần đoàn kết, kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc luôn được gìn giữ và phát huy trong suốt cuộc kháng chiến chống đế quốc, tay sai và trong thời bình xây dựng đất nước, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nước ta không ngừng mở rộng quan hệ quốc tế, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta mới phát triển còn đứng trước nhiều thách thức mới.

Đại diện Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố và thế hệ trẻ thành phố đã bày tỏ lòng quyết tâm tiếp tục phát huy khí phách Nam Bộ kháng chiến năm xưa để gìn giữ, cống hiến ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước và xây dựng TPHCM xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hùng Quân