LTS: “Vì Việt Nam hùng cường” là chuyên mục của Báo CCB Việt Nam giới thiệu tới bạn đọc một số điểm mới nhất trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tòa soạn xin trân trọng giới thiệu và mong nhận được đóng góp, cộng tác của đông đảo bạn đọc.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào thời điểm mà đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây chính là nguồn lực quan trọng để đất nước ta vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Chớp thời cơ, trên cơ sở thấy rõ những khó khăn, thuận lợi của đất nước, bên cạnh đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; 10 năm - năm 2030: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, Đại hội XIII còn đề ra tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam: Trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện lý tưởng phấn đấu, mục tiêu cần đạt được và là cơ sở để xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; để thống nhất tư tưởng, đoàn kết trong Đảng, tập hợp, đoàn kết, cổ vũ động viên toàn dân để thực hiện mục tiêu, lý tưởng đó.  

Đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước, là cơ sở bảo đảm sự nhất quán, kết nối, kế thừa trong chủ trương, đường lối phát triển đất nước của Đảng qua các thời kỳ Đại hội Đảng đến giữa thế kỷ XXI, bảo đảm sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong đường lối phát triển đất nước.

Trần Thành