• Còn ở nhà tớ bố tớ là mạnh nhất.

  • Mẹ cậu không sợ bố cậu à?

  • Không. Bố tớ chỉ cần đưa tiền cho mẹ tớ là mọi việc êm xuôi ngay.

    (TH)