Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - Hà Thị Nga (thứ 3 phải sang) trao đổi cùng các đại biểu, cán bộ Hội bên lề Hội nghịlần thứ 9 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tạo điều kiện của Chính phủ, chính quyền các cấp, sự phối hợp của MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội, các lực lượng phụ nữ và các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022), thiết thực góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 diễn ra vào nửa cuối nhiệm kỳ nhưng phụ nữ Việt Nam đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường vượt khó; giữ vững niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ; chủ động, sáng tạo hưởng ứng các phong trào thi đua của đất nước, của MTTQ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam.

Thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy nhu cầu thiết thân của phụ nữ và nhiệm vụ của địa phương, lĩnh vực là căn cứ để xác định nội dung, hình thức hoạt động; mở rộng kết nối, tăng cường ảnh hưởng đối với phụ nữ và xã hội, đề cao tính chủ động, trách nhiệm của từng cấp và người đứng đầu. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tham mưu, đề xuất chính sách của các cấp Hội đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của phụ nữ và xã hội được Chính phủ, chính quyền các cấp ghi nhận, phê duyệt.

Đặc biệt, trước ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, Trung ương Hội đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa như “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Vì nụ cười phụ nữ”, “Kiên cường Việt Nam”, “Mẹ đỡ đầu”... góp phần huy động sức người, sức của cho cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh với gần 482 tỷ đồng ủng hộ cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, đỡ đầu gần 500 trẻ mồ côi. Hội còn vận động, tổ chức cho hội viên, phụ nữ thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, nhất là “hậu cần tại chỗ” và tham gia tích cực vào Tổ phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng. Bên cạnh đó, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã giúp đỡ 255 xã được nhận hỗ trợ từ Chương trình với tổng nguồn lực huy động gần 210 tỉ đồng (từ năm 2018 đến nay)…

Nối tiếp truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, gần 170.000 phụ nữ là CCB đã giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội cụ Hồ, không ngừng vươn lên khẳng định mình, năng động, sáng tạo, trong lao động sản xuất, được tôn vinh trong xã hội.

Với những kết quả đó, trong nhiệm kỳ qua, hơn 8.000 tập thể và 3.000 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam; gần 420 nghìn công trình, phần việc trị giá hơn 600 tỷ đồng hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Năm năm tới, Hội LHPN Việt Nam xác định rõ định hướng phát triển của Hội, đó là:

1. Bám sát, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, căn cứ thực tiễn và yêu cầu của phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới, là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng hoạt động Hội, thực hiện tốt chức năng đại diện, vai trò nòng cốt chính trị trong công tác phụ nữ của tổ chức Hội.

2. Lấy phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết của phụ nữ, đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng hành giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ là nhiệm vụ xuyên suốt; lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ là mục tiêu; lấy sự đồng thuận và tin tưởng của phụ nữ là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

3. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội.

4. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; mở rộng tính liên hiệp, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện là nhiệm vụ then chốt để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi vận động phụ nữ, có khát vọng cống hiến là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội LHPN Việt Nam tập trung phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhằm cụ thể hoá nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục phát động Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nội dung phù hợp để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới theo hướng toàn diện hơn góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và xây dựng nông thôn mới.

Hội xác định 2 khâu đột phá mang tính giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ là: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội nhằm phù hợp với định hướng xây dựng xã hội số, chuyển đổi số của đất nước; ứng dụng và phát triển công nghệ mới là một trong động lực tăng trưởng kinh tế, thích ứng với bối cảnh mới đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng hành xây dựng cơ sở Hội vững mạnh nhằm tập trung giải quyết khâu yếu của nhiệm kỳ trước về chất lượng hoạt động của chi Hội, tổ phụ nữ, đồng thời đưa hoạt động Hội ngày càng sát với hội viên, phụ nữ - chủ thể và trung tâm của phát triển.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, các cấp Hội sẽ tập trung triển khai 3 nhiệm vụ theo 3 yếu tố quan trọng của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội.

Thứ nhất,hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Trong đó chú trọng khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về giáo dục đời sống gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em.

Thứ hai, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Các hoạt động trọng tâm bao gồm tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Thứ ba, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, chủ động hội nhập quốc tế. Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên; nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp; chú trọng xây dựng văn hóa của tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội; nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

Để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng, thiết thực, hiệu quả, đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam mong muốn: “Tôi mong rằng, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, chủ động giải quyết các vấn đề của bản thân, của gia đình để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội, quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phồn vinh, vì sự tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng của phụ nữ”.

12 con số ấn tượng nhiệm kỳ 2017-2022
1. Hỗ trợ gần 13 triệu gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”,  gần 17 nghìn công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới.
2. Gần 12 nghìn mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý được Hội hỗ trợ thành lập. Hỗ trợ thành lập mới gần 800 hợp tác xã.
3. Gần 164 nghìn tỉ đồng hỗ trợ gần 73 nghìn phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. 87 nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do nữ làm chủ được nâng cao năng lực về thương mại điện tử.
4. Gần 482 tỷ đồng ủng hộ cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, trong đó hơn 730 nghìn phần quà san sẻ yêu thương.
5. 255 xã được nhận hỗ trợ từ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với tổng nguồn lực huy động hỗ trợ gần 210 tỉ đồng (từ năm 2018 đến nay).
6.  Hơn 118 nghìn mô hình vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội được xây dựng và nhân rộng. Hơn 25 triệu hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, về giáo dục làm cha mẹ, an toàn thực phẩm và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
7. Gần 135 nghìn phụ nữ tiêu biểu được Hội giới thiệu kết nạp Đảng, trong đó gần 90 nghìn phụ nữ được kết nạp.
8. Gần 13 nghìn đại hội phụ nữ các cấp đã thành công tốt đẹp, trong đó 158 đại hội cấp huyện và 22 tỉnh/thành phố được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Phát triển mới hơn 2 triệu hội viên nâng tổng số hội viên cả nước lên 19 triệu hội viên.
9. Gần 2 nghìn trang fanpage facebook, hơn 11 nghìn nhóm zalo được thành lập phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền của các cấp Hội.
10. Tham mưu tổ chức 700 cuộc đối thoại với cấp ủy, chính quyền các cấp đề xuất hơn 600 chính sách; giám sát gần 6 nghìn chính sách; góp ý và phản biện xã hội vào hơn 33 nghìn dự thảo văn bản.
11. Hơn 95% Hội LHPN tỉnh/thành giáp biên của Việt Nam ký kết và hợp tác với đối tác láng giềng.
12. Hơn 8 nghìn tập thể và 3 nghìn cá nhân được tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam; gần 420 nghìn công trình, phần việc trị giá hơn 600 tỷ đồng chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Minh Anh