Hỏi: Tôi được chỉ định là người quản lý di sản theo di chúc, vậy tôi phải có nghĩa vụ gì?

Đoàn Minh Khai

(Tân Châu, Tây Ninh)

Trả lời: Điều 639 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định người quản lý di sản có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 638 Bộ luật này có các nghĩa vụ sau đây.

a/ Lập danh mục di sản, thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b/ Bảo quản di sản, không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố thế chấp và định đoạt tài sản bằng các hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản.

c/ Thông báo về di sản cho những người thừa kế;

d/ Bồi thường thiệt hại, nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại.

đ/ Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

  1. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 638 của Bộ luật này có các nghĩa vụ sau đây:

a/ Bảo quản di sản, không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố thế chấp và định đoạt tài sản bằng các hình thức khác;

b/ Thông báo về di sản cho những người thừa kế;

c/ Bồi thường thiệt hại, nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại.

d/ Giao lại di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế.

Văn phòng trợ giúp pháp lý