Sau 7 năm triển khai, toàn huyện Nga Sơn đã thành lập được 235 CLB CQN (trong đó ở xã, thị trấn là 27, thôn xóm là 208), với 2.292 người tham gia (đạt tỷ lệ 34%). Hoạt động của các câu lac bộ tuy chưa đồng đều, chưa chủ động, còn gặp một số khó khăn, song đã góp phần tập hợp đông đảo anh em CQN vào sinh hoạt, tổ chức các hoạt đông tình nghĩa và thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Để hoạt động của các CLB tiếp tục phát triển, nhiều ý kiến đã đề cập đến vấn đề tăng cường sự phối hợp giữa Hội CCB với Đoàn thanh niên và cơ quan Quân sự địa phương, đến phương thức hoạt động, tổ chức, tài chính… BCH Hội CCB Thành Phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phát triển kinh tế, giai đoạn 2007-2011. Báo cáo tổng kết và các tham luận của đại biểu đã nêu bật những chuyển biến manh mẽ, sâu sắc trong nhận thức cán bộ, hội viên CCB đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; biểu dương các mô hình làm kinh tế trang trại- gia trại, CCB nghèo vượt khó và “ thương binh tàn nhưng không phế”. Hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi kinh nghiệm khai thác, huy động, sử dụng các nguồn vốn tiếp cận thị trường, liên kết trong sản xuất kinh doanh

Công tác hội