Với bản tính năng động, cần mẫn cùng với phẩm chất người lính Cụ Hồ, ông Bình chỉ mong thoát nghèo. Ông Bình kể: “Biết được Nhà nước có chủ trương giao đất giao rừng, năm 1989, vợ chồng tôi nhận trên 30ha đất rừng ở khu vực khe Chuối nhằm mở hướng làm ăn. “Lấy ngắn nuôi dài”, vợ chồng tôi làm đất trồng sắn và trồng khoai lang vừa để chống đói, vừa bán kiếm thêm đồng tiền. Tôi quy hoạch hơn 30ha đất, thành ba khoảnh, một khoảnh trồng cây gỗ quý trầm hương, huê, huệng; moät khoaûnh troàng thoâng, baïch ñaøn, keo; moät khoaûnh troàng caây aên quaû cam, quýt, bưởi, xoài, nhãn… Đồng thời chúng tôi vay ngân hàng và mượn thêm trong anh em mua trâu, bò, dê, gà về nuôi và mua cây giống. Năm nhiều nhất, đàn trâu, bò, dê của gia đình ông lên đến 200 con; đàn gà năm nào cũng coù haøng traêm con, ong laáy maät hôn 30 ñaøn. Trang traïi có hôn 1.000 caây aên quaû ña cho thu hoạch từ năm 1996; hơn 1.200 cây thông lấy nhựa 15 năm nay; bạch đàn, keo, tràm đã thu hoạch, cứ 4 năm bán một lứa cây. Cùng vối baùn gia súc, gia cầm bình quân mỗi năm thu khoảng 350 triệu đồng, trừ chi phí, lãi ròng khoảng 200 triệu đồng”. Ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động và trôû thaønh moät CCB laøm kinh teá gioûi.
Bài và ảnh: THÁI TOẢN