Ngày 22-12-1944, Bác Hồ kính yêu ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo, dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh – người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, với sự thương yêu và đùm bọc của nhân dân, quân đội ta đã cùng toàn dân lập nên biết bao chiến công lừng lẫy. Từ khi mới thành lập chỉ có 34 chiến sĩ, quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh cùng dân tộc đánh thắng hai đế quốc to, làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, thống nhất đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

21 năm qua, kể từ ngày Ban Bí thư T.Ư Đảng (khoá VI) quyết định lấy ngày 22-12 hàng năm làm ngày hội quốc phòng toàn dân, nhân dân cả nước ta cùng với cả hệ thống chính trị không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, xây dựng sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng XHCN; bảo đảm môi trường ổn định hoà bình và an ninh cho sự phát triển đất nước.

Vì thế, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc ngày càng được tăng cường, hình thành thế chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được triển khai rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn, thế trận lòng dân không ngừng được củng cố.

Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân mà nòng cốt là QĐND Việt Nam. Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là một mục tiêu quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn muốn bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN phải xây dựng được nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặt niềm tin mãnh liệt vào quân đội. Quân đội có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vận mệnh đất nước. Sự hùng mạnh của quân đội là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm duy trì hoà bình ổn định và phát triển đất nước.

Quân đội ta luôn luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục thể hiện rõ vai trò của một đội quân chiến đấu, đội quân công tác trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

CCB Việt Nam