Toàn Hội có 5% hộ giầu, hơn 85% hộ khá và trung bình; hộ nghèo chỉ còn 5,47%. Hiện nay, Hội có 1 tỷ 618 triệu đồng quỹ tình nghĩa và đã sử dụng 867 triệu đồng từ tiền lãi vào việc mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thuộc đối tượng chính sách. Năm 2009, huyện Hội phát động phong trào “Xây dựng quỹ tình nghĩa 20 năm”, được trên 55 triệu đồng để tặng quà cho hơn 250 hội viên CCB có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thành Nam