LTS: Ban chấp hành Hội CCB Việt Nam ra Hướng dẫn số 41/HD 2019-CB, ngày 7-1-2019 về Hướng dẫn Công tác Dân vận năm 2019. Báo CCB Việt Nam xin giới thiệu tới các tổ chức Hội và hội viên để cùng thực hiện.

Năm 2019, công tác dân vận tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, nhằm thúc đẩy hơn công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của T.Ư Hội về công tác dân vận; phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Căn cứ tình hình nhiệm vụ, Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019. Thường trực T.Ư Hội hướng dẫn các tỉnh, thành Hội tiến hành công tác dân vận tập trung vào những vấn đề sau:

1- Công tác tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện

Các cấp Hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận”; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII); Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận của chính quyền; Kết luận số 120/KL-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản biện; Hướng dẫn thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2020 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình mục tiêu quốc gia “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” “Toàn dân  đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và “Dân vận khéo”; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Triển khai thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức hội và cá nhân trong toàn Hội theo Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức T.Ư. Quán triệt và triển khai Quy định số 105 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

(còn nữa)

P.V