Hội nghị thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ 2012-2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền địa phương giao, lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có nền nếp theo đúng quy định của Điều lệ Hội. Hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội ngày càng cao. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V, các nghị quyết của BCH T.Ư Hội và BCH các cấp Hội; việc thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền địa phương giao có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật được các cấp Hội tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Vì vậy, đơn thư khiếu nại tố cáo và số tổ chức Hội và hội viên bị kỷ luật, xóa tên giảm nhiều so với nhiệm kỳ 2007-2012. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra hầu hết là kiêm nhiệm, nhưng luôn gương mẫu, tận tụy, không ngừng tự học tập, rèn luyện, phát huy vai trò, trách nhiệm nên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Hội TSVM, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội.
Bên cạnh những thành tích đạt được, Hội nghị cũng chỉ rõ: Nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của một số cán bộ Hội chưa đầy đủ, từ đó chưa quan tâm đúng mức tới công tác kiểm tra. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát còn có sự nhầm lẫn. Thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật có nơi chưa chặt chẽ, chưa đúng quy định, nên để khiếu nại kéo dài. Một số cán bộ làm công tác kiểm tra hạn chế về năng lực..., dẫn tới hiệu quả công tác chưa cao.
Hội nghị đề ra phương hướng công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ tới là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của BCH, Thường vụ, Thường trực, Ban Kiểm tra của các cấp Hội về công tác kiểm tra, giám sát; bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền địa phương giao để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI và các quy định của Điều lệ Hội; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát; góp phần xây dựng Hội CCB Việt Nam TSVM.
Chỉ tiêu công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017-2022, được Hội nghị xác định: Phấn đấu hằng năm, tổ chức Hội cấp trên kiểm tra 25% tổ chức Hội cấp dưới và 25% chi Hội; giám sát 100% tổ chức Hội và hội viên theo phân cấp. Kiểm tra 100% tổ chức Hội, hội viên có dấu hiệu vi phạm...
Để thực hiện được phương hướng và các chỉ tiêu nêu trên, Hội nghị đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát của toàn Hội trong nhiệm kỳ tới; trọng tâm là: Bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động, hệ thống các văn bản hướng dẫn về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật, tạo sự thống nhất trong Hội. Ban Kiểm tra các cấp làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực, thường vụ, Ban Chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức và hội viên có dấu hiệu vi phạm...
Tại Hội nghị, Thường trực T.Ư Hội đã khen thưởng cho 23 tập thể Tỉnh-Thành hội và 4 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2012-2017.
Tin và ảnh: Tường Linh