Ngày 16-12-2015, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị lần thứ 7, BCH TƯ Hội CCB Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Văn Được-Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2015, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Hội nghị cũng thảo luận các nội dung về Báo cáo công tác tư tưởng năm 2015; Báo cáo kết quả xây dựng, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI; Báo cáo sơ kết kết quả phối hợp thực hiện Đề án tìm kiếm, duy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015 của Hội CCB Việt Nam; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về Công tác Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam, lần thứ V và Báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
Về kết quả thực hiện công tác năm 2015, các cấp Hội, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, giữ vững sự ổn định chính trị ở cở sở. Toàn Hội có 153.891 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp. Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế, xã hội ở địa phương; giảm được 25.063 hộ nghèo (còn 79.966 hộ); xóa 9.197 nhà dột nát (còn 17.830 nhà); có 3.172/11.171 xã, phường, thị trấn, 119/705 huyện, thị và 28 Tỉnh, Thành hội cơ bản hết CCB nghèo. Xây dựng nông thôn mới, hội viên hiến trên 2,5 triệu mét vuông đất, 36,3 tỷ đồng và tham gia 215.000 ngày công làm mới, sửa chữa 2.300km đường giao thông nông thôn; xây dựng, tu sửa 3.700km kênh mương nội đồng và 450 cây cầu, cống các loại. Toàn Hội có 6.574 doanh nghiệp (tăng 286 doanh nghiệp so với năm 2014); 1.298 hợp tác xã; 3.908 tổ hợp tác và 73.136 trang trại, gia trại. Các cấp Hội và hội viên cung cấp trên 3.580 thông tin về mộ liệt sĩ; 9.500 thông tin cho gia đinhg và thân nhân liệt sĩ; góp phần quy tập 2.574 hài cốt liệt sĩ; phối hợp di chuyển trên 7.000 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang quê hương. Toàn Hội kết nạp 73.413 hội viên mới, nâng tổng số lên gần 2,9 triệu hội viên. Các Tỉnh, Thành hội tổ chức 493 lớp bồi dưỡng công tác cho gần 40 nghìn cán bộ các cấp.
Hội nghị xác định năm 2016 với 5 nhiệm vụ chủ yếu, tập trung là quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội CCB Việt Nam, lần thứ VI; tiếp tục giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo nhanh, bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đối ngoại nhân dân…
Xương Giang