Vừa qua, Ban Kiểm tra TƯ Hội CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Kiểm tra TƯ Hội CCB Việt Nam lần thứ 6 (Khóa V). Các đồng chí Nguyễn Văn Được-Chủ tịch Hội, Nguyễn Song Phi-Phó chủ tịch Hội đến dự chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Bảng-Trưởng ban Kiểm tra TƯ Hội trình bày tóm tắt Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
Năm 2015, Công tác kiểm tra, giám sát đã được Lãnh đạo TƯ Hội và Tổ chức Hội các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động có nền nếp; bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương. Ban Kiểm tra tổ chức Hội các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu; thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cơ bản đúng quy định. Thường trực, Thường vụ và BCH Hội các cấp kiểm tra, giám sát tổ chức Hội vượt chỉ tiêu hơn 4%; kiểm tra hội viên thấp hơn chỉ tiêu đề ra 2,82%... Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo và số hội viên phải xử lý kỷ luật giảm hơn so với năm 2014, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Hội TSVM. Xem xét, xử lý kỷ luật hội viên cơ bản được các cấp hội thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, đúng thẩm quyền, đúng người, đúng lỗi phạm…
Hạn chế, tồn tại là nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của một số cán bộ Hội có nơi còn hạn chế; chưa phân biệt rõ kiểm tra với giám sát; giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra theo quy định của Điều lệ Hội, chưa thực hiện đầy đủ quy trình một cuộc kiểm tra, nên chất lượng một số cuộc kiểm tra còn hạn chế…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Từ số liệu tổng kết Hội nghị cần tập trung làm rõ nguyên nhân chính dẫn đến những mặt làm được và chưa làm được. Nhất là những mặt chưa làm được lại xảy ra ở nhiều cơ sở thì phải đi sâu xác minh, tìm hiểu, kết luận để làm tham mưu cho TƯ Hội lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng Hội ngày càng vững mạnh xứng đáng là tổ chức chính trị-xã hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy.
Hội nghị cũng đã thông qua 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2016.
Nhật Huy-Trần Danh Tu