Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó bí thư đảng ủy cơ quan TW Hội nhấn mạnh Hội nghị TW 6 (khóa XI) đã bàn và quyết định nhiều nội dung rất quan trọng. Hội nghị đã thông qua: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; Nghị quyết về phát triển KH và CN; Kết luận về tình hình năm 2012 và kế hoạch năm 2013 về kinh tế-xã hội; Kết luận về Đề án Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Kết luận về Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu, Phó ban Tuyên giáo TW Hội giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết là: Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2012 và phương hướng phát triển kinh tế-xã hội năm 2013. Về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; Nghị quyết lần này chỉ rõ quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu, cần được xác định cụ thể, phù hợp với từng loại đất, đối tượng sử dụng đất và các trường hợp giao đất, cho thuê đất. Quy hoạch sử dụng đất phải đồng bộ, liên thông với quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất; phải tổng hợp, cân đối, phân bổ hợp lý, hiệu quả đất đai cho phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ và các đơn vị hành chính trong cả nước; bảo đảm đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, các dự án có mục đích xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Xử lý nghiêm các trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng không đúng mục đích hoặc chậm đưa đất vào sử dụng…Kết luận về “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.” Trung ương khẳng định vai trò nòng cốt và những kết quả quan trọng đã đạt được của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; trên cơ sở đó đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp khắc phục. Các cấp, các ngành cần phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về vấn đề này phù hợp với bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Về giáo dục và đào tạo, Trung ương yêu cầu phải đổi mới từ nhận thức tư duy, mục tiêu đào tạo, hệ thống tổ chức, loại hình giáo dục và đào tạo, nội dung và phương pháp dạy và học đến cơ chế vận hành, cơ chế quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất, nguồn lực, điều kiện bảo đảm thực hiện đổi mới toàn bộ hệ thống giáo dục, bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, đào tạo nghề. Về phát triển KH và CN, Nghị quyết tiếp tục khẳng định, phát triển KH và CN là quốc sách hàng đầu, là một động lực quan trọng trong sự nghiệp CNH, HĐH. Nhân lực KH và CN là tài nguyên vô giá của đất nước; trí thức KH và CN là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế tri thức. Đầu tư cho nhân lực KH và CN, đãi ngộ người tài là đầu tư cho phát triển bền vững, trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc.

Hội nghị xác định trách nhiệm, quyết tâm của mỗi tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong việc đưa Nghị quyết TW 6 (khóa XI) vào cuộc sống.

An Hà