Ngày 9-7-1999, BCH Hội CCB Việt Nam đã đề ra Nghị quyết chuyên đề III “Về chăm lo đời sống hội viên và tổ chức động viên CCB tham gia phát triển KTXH ở địa phương”. Sau 12 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề III của T.Ư Hội, Hội CCB tỉnh Thái Nguyên từ chỗ có 4,8% hộ đói, 21% hộ nghèo, 54,7% hộ trung bình, 18,5% hộ khá, 0,9% hộ giàu, đến nay không còn hộ đói, tỷ lệ hộ CCB nghèo hiện là 3,92%, hộ trung bình là 19%, hộ khá là 49,3%, hộ giàu là 27,7%.

BCH Hội CCB tỉnh Thái Nguyên rút ra có 3 nguyên nhân thực hiện thành công về CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Một là, nhờ có đường lối chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách, pháp luật mới về kinh tế, tạo ra môi trường thuận lợi cho xã hội, trong đó có CCB đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể nhỏ và vừa. Hai là, Hội đã động viên được hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, vượt khó vươn lên, cùng nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, hợp pháp. Ba là, công tác chỉ đạo của các cấp Hội từ T.Ư đến cơ sở có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu; có hướng dẫn cụ thể. Đồng thời được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, hệ thống ngân hàng các cấp nên đã thực hiện thành công chủ trương đề ra.

Tuy nhiên, hiện nay nói chung đời sống CCB còn nhiều khó khăn, vất vả, nên trong thời gian tới, BCH Hội CCB tỉnh xác định cần tập trung vào giải pháp lớn là: Xây dựng quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức; chớp lấy cơ hội đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo của Nhà nước, của xã hội, của đồng đội với việc tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, động viên CCB nghèo nêu cao tinh thần tự lực tự cường, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại. Đồng thời tích cực khai thác các nguồn vốn, tăng cường công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ Hội. Mở rộng việc dạy nghề, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động đối với con em CCB và CQN. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo, nhất là các địa bàn còn nhiều khó khăn. Các cấp Hội bố trí, phân công cán bộ có chuyên môn, làm tham mưu cho lãnh đạo Hội theo dõi, chỉ đạo có hiệu quả trong lĩnh vực công tác phát triển kinh tế của Hội, đưa hộ gia đình các hội viên CCB trên toàn tỉnh thoát nghèo.

Tạ Chu