Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội CCB tỉnh Điện Biên 5 năm qua (nhiệm kỳ 2017-2022) phát huy truyền thống, luôn đoàn kết, tiên phong, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng của T.Ư Hội cũng như các chương trình hành động của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra, với mục tiêu tổng quát: “Quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”, với nhiều kết quả nổi bật.

Điển hình là Hội làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, chủ động tham gia thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở. Toàn tỉnh Hội có 1.041 cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy viên các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; 394 cán bộ, hội viên là đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục lực lượng CCB các cấp, nhất là cấp cơ sở đã động viên cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội CCB các cấp đã tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong thực hiện quy định, quy ước, hương ước tại địa bàn dân cư, thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, nắm chắc và kịp thời phản ánh với cấp uỷ, chính quyền về những kiến nghị, vấn đề bất cập phát sinh hoặc bức xúc của hội viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở.

Đi đầu trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thực hiện phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công vì quê hương, đất nước”, Tỉnh hội đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các thành viên của MTTQ Việt Nam tổ chức triển khai, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua. Điển hình như Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “CCB gương mẫu, chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu hợp pháp”, “Chương trình xoá đói, giảm nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát”…

Hội viên nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống của gia đình hội viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Với những kết quả đạt được, Hội CCB tỉnh khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị; là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, thiết thực đóng góp vào kết quả, thành tựu chung của toàn tỉnh.

Tiếp tục phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, đòi hỏi các cấp, các ngành nói chung, Hội CCB tỉnh nói riêng đã cố gắng cần cố gắng hơn nữa, đã làm tốt cần làm tốt hơn nữa. Nhất là bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 để cụ thể hóa vào Nghị quyết đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, bằng chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực hằng năm và toàn khóa.

Nhiệm vụ trước mắt là phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, như các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động, khơi dậy ý chí, quyết tâm, khát vọng của hội viên, đoàn viên, nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Xây dựng mô hình mỗi hội viên và gia đình hội viên CCB là tấm gương sáng trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương, cơ sở và trong cộng đồng dân cư với tinh thần tự tôn dân tộc. Đây chính là thế mạnh của Bộ đội Cụ Hồ, nếu phát huy tốt sẽ nhân rộng tới các tầng lớp nhân dân để xây dựng với tinh thần “Không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước”... như trên đã đề cập trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở khu dân cư; giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng cho quần chúng nhân dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nhất là gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường các hoạt động tình nghĩa, sử dụng hiệu quả, thiết thực nguồn vốn từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”…

Vận động doanh nghiệp CCB tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, đi đầu tham gia phát triển kinh tế - xã hội, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; duy trì hoạt động sản xuất của HTX trồng một số loại giống mới trên địa bàn do CCB làm chủ; thực hiện văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội; phát triển các mô hình CCB làm kinh tế giỏi.  

Chủ động thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa CCB tỉnh Điện Biên với CCB các tỉnh Bắc Lào phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh…

Tỉnh ủy Điện Biên tin tưởng Hội CCB tỉnh đã và sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành mục tiêu “Xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”.  

Mùa A Sơn -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên

Ngày 20-11-2019, TS. Thiếu tướng Lưu Trọng Lư - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên và đồng chí Siêng-xổm Chăn-xẻng Mạ-ny - Chủ tịch Hiệp hội CCB tỉnh Phong Sa Ly đại diện cho CCB 3 tỉnh Bắc Lào ký kết Biên bản Ghi nhớ về phối hợp hoạt động công tác Hội giữa Hội CCB tỉnh Điện Biên với Hiệp hội CCB 3 tỉnh Bắc Lào.

TS. Thiếu tướng Lưu Trọng Lư - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên tặng bò giúp người nghèo.