Sau Đại hội, 175/274 hội viên là đảng viên được bầu giữ cương vị chủ chốt của đơn vị. Các cơ sở Hội tiếp tục công tác phát triển Đảng, đã kết nạp được 13 đ/c vào Đảng CS Việt Nam.

Thu Bình