9 tháng đầu năm 2010, các cấp hội tổ chức tuyên truyền được 42 buổi cho hơn 15.000 lượt người, chủ yếu là hội viên CCB. Các cơ sở hội tham gia và làm nòng cốt ở các tổ hòa giải trong toàn huyện, riêng hội đã hòa giải thành công 15 vụ trong hội và trong nhân dân. Các cơ sở hội đều có tổ tự quản về ATGT do CCB quản lý. Các cấp hội CCB từ huyện đến cơ sở đã đưa nội dung thực hiện luật ATGT vào việc bình xét tổ chức hội, hội viên. 9 tháng đầu năm 2010, toàn huyện không có hội viên CCB vi phạm về an ninh trật tự và an toàn giao thông phải xử lý.

Công tác hội