Hội CCB huyện Đông Triều là đơn vị có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động CCB cùng nhân dân hiến đất làm đường cũng được tuyên dương trong dịp này.

Nhận thức sâu sắc chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thường trực Hội CCB huyện đã cử nhiều cán bộ đi tập huấn về công tác xây dựng nông thôn mới, đồng thời, quán triệt đến trên 8.000 hội viên trong toàn huyện. Hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng chi hội và xây dựng tốt mô hình “CCB tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ và cảm hóa người lầm lỗi”. Hội CCB các xã, thị trấn đã làm tốt việc điều tra, nắm bắt nhân thân, hoàn cảnh của từng đối tượng, kiên trì vận động, giúp đỡ 154 đối tượng hoàn lương. Đến nay, đã có 85 đối tượng chuyển biến tiến bộ, 62 đối tượng không còn vi phạm, số còn lại đã có biểu hiện tốt. Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thắp sáng đường quê”. Trong năm 2012, Hội CCB các xã, thị trấn đã vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ 207,45 triệu đồng, lắp đặt bổ xung 1.383 cụm bóng đèn; tổng số toàn huyện đến nay là 8.429 cụm, thắp sáng đường quê của 172/173 khu phố, thôn xóm.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2012, Hội tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng các công trình hạ tầng; đã vận động được 796 hộ, hiến 35.912m2 đất, 5.568m2 tường bao và 460m2 công trình phụ, chặt bỏ 1.892 cây ăn quả. Kết quả sau hai năm thực hiện, Hội đã phối hợp với các ban, ngành vận động 2.170 hộ, hiến 130.484m2 đất, tháo dỡ 18.183m2 tường bao, chặt bỏ 3.367 cây ăn quả các loại, để làm hàng chục ki-lô-mét đường liên thôn xã, đồng thời, đóng góp 2 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để làm đường, chỉnh trang thôn xóm. Với vai trò nòng cốt, các hội viên Hội CCB vừa tuyên truyền vận động, vừa tự mình phá tường, chặt cây, hiến đất. Chỉ tính trong hai năm, đã có 402 hộ gia đình CCB hiến 17.592m2 đất, 5.719m2 tường bao, 319m2 công trình phụ, tự chặt bỏ 737 cây ăn quả và giúp đỡ các gia đình khó khăn trong việc tháo dỡ công trình 2.427 ngày công, 275,7 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội CCB huyện còn đăng ký nhận giúp đỡ 20 hộ thoát nghèo. Sau một năm triển khai thực hiện, vừa tuyên truyền động viên, khích lệ, vừa giúp đỡ cơ sở vật chất, cây, con giống và kinh nghiệm tổ chức sản xuất, các hội cơ sở đã giúp đỡ được 20 hộ thoát nghèo. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục vận động hội viên cùng nhân dân hiến đất và tiền bạc, công sức xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn ở vùng sâu, vùng xa đang gặp khó khăn.

Bài và ảnh: Việt Hùng