Hội CCB có 6.421 hội viên (trong đó 1.335 đảng viên); với 29 tổ chức Hội cơ sở, 195 chi hội, 364 phân hội, 951 tổ hội. Thực hiện phong trào “CCB gương mẫu”, Hội đã khắc phục mọi khó khăn phấn đấu đạt được những thành tích đáng kể như: Tham mưu cho huyện uỷ trong chỉ đạo triển khai học tập quán triệt và thực hiện Nghị Quyết số 09/NQ-BCT của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. Hiệu quả bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được 270/140 đảng viên và kết nạp 1.274/929 hội viên, vượt chỉ tiêu. Theo phương châm “Nơi nào coù CCB nôi ñoù coù toå chöùc Hoäi”, Hoậi xoaù khoâng coøn vuøng traéng “aáp, khu phoá” khoâng coù toå chöùc Hoäi; chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa Hoäi ngaøy moät hieäu quaû cao hôn. Hoậi tham möu cho UBND huyeän veà vieäc thaønh laäp CLB CQN vaø thaønh lập được 179 CLB tập hợp 4.808/5.736 thành viên đạt 84% CQN có mặt thường xuyên ở địa phương tham gia sinh hoạt CLB.
Các cấp Hội đã tổ chức 2.183 lần với 48.792 lượt cán bộ, hội viên học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó cán bộ, hội viên đều nhận thức và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, các quy định của địa phương. Điển hình là coù 107 hoäi viên gương mẫu hiến 19.206m2 đất để làm công trình đường giao thông, được nhaân daân höôûng öùng laøm theo hieán theâm haøng chuïc ngaøn meùt vuoâng ñaát. Caùc CCB coù phaàn ñaát trong dieän giaûi toûa, ñeàu chaáp haønh toát, khoâng coù tröôøng hôp khiếu kiện. Bên cạnh đó CCB còn tham gia hòa giải thành công các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm trật tự, các tệ nạn xã hội, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở.
Hội phối hợp ngân hàng CSXH huyện xét cho 2.912 hộ vay với tổng số tiền 31,513 tỷ đồng, bên cạnh đó còn giúp nhau 4.320 ngày công lao động và cây con giống, trị giá gần 300 triệu đồng, có 51 mô hình sản xuất và 3 tổ hợp tác sản xuất ñaït hieäu quaû cao. Hoậi xaây döïng Quy “Đồng đội” được hơn 2,5 tỷ đồng, cho 815 CCB vay làm kinh teá. Quy “Tình nghĩa” được gần 370 triệu đồng, dùng để thăm viếng hội viên và gia đình khi ốm đau… Hội vận động các nhà mạnh thưôøng quaân taøi trôï xaây döïng ñöộc 307 caên “nhaø ñoàng ñoäi”, “nhaø ñaïi ñoaøn keát”, “nhaø tình thương” với toång kinh phí hôn 8 tyû ñoàng. Keát quaû treân ña góp phần ổn định và naâng cao ñôøi soáng cho CCB. Ñaây laø chaát keo gaén keát giöa hội viên và tổ chức Hội ngày càng tốt hơn.
Bình xét hằng năm có 100% số hội viên đạt gương mẫu, hơn 35% số Hội cơ sở được công nhận Hội TSVMXS. Trong 5 năm thi đua “CCB gương mẫu”, Hội coù 11 taäp theå vaø 61 caù nhaân ñöôïc caùc caáp xeùt khen thöôûng. Huyeận hoäi Cai Laậy ñöôïc T.Ö Hoäi CCB Vieät Nam taëng 5 côø thi ñua xuaát saéc; 3 Baèng khen; UBND và Tænh hoậi Tieần Giang taëng 13 Baèng khen, xöùng ñaùng vôùi queâ höông AÁp Baéc Anh huøng.
Bài và ảnh:Lê Hồng Lâm