Hội viên CCB thường xuyên được thông tin chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế- xã hội của địa phương, nâng cao nhận thức chính trị, xác định trách nhiệm của “Bộ đội Cụ Hồ” trên trận tuyến mới.
Đến nay CCB huyện Hạ Hoà đã thu hút được 6.789 hội viên, đạt tỷ lệ tập họp 84%. Tổng kết thi đua 6 tháng đầu năm 2010. Hạ Hoà có 6.458 hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, 95% số gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, 298/311 chi hội và 39/42 hội cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc.
Hội CCB Hạ Hoà đã được Hội CCB tỉnh Phú Thọ công nhận trên 20 năm Hội trong sạch vững mạnh xuất sắc toàn diện.

CTH